องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ โทรศัพท์ 045-525725 โทรสาร 045-525725

วีดีโอแนะนำจังหวัด​​

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00008
วันนี้ 00009
วานนี้ 00004
เดือนนี้ 00199
เดือนก่อน 00515
ปีนี้ 02906
ปีก่อน 04511
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวสภาฯ
  • ข่าวรับสมัคร
  • จดหมายข่าว
  กิจกรรมธนาคารขยะ - 22 ก.ค. 2567(ดู 120) 
  เกิดโรคพิษสุนัขบ้า ประชาคมหมู่บ้าน หาแนวทางควบคุมโรค - 18 มี.ค. 2567(ดู 68) 
  ประกาศไม่มีผู้สมัครเพื่อเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบบลสร้างถ่อน้อย)และตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย(ข้าราชการห - 11 มี.ค. 2567(ดู 114) 
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภค ผลิตภันณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุรี่ พ.ศ.2566 - 8 มี.ค. 2567(ดู 98) 
  การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2567 - 24 ม.ค. 2567(ดู 298) 
  ถังขยะเปียก - 19 ม.ค. 2567(ดู 373) 
  กิจกรรมปลุกจิตสำนึก สร้างทัศนคติและค่านิยมที่ดี(No Gift Policy) - 15 ม.ค. 2567(ดู 377) 
  การรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย - 16 ก.พ. 2567(ดู 259) 
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ - 13 ธ.ค. 2566(ดู 364) 
  ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง - 8 ก.ค. 2565(ดู 902) 
  ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง - 16 ต.ค. 2562(ดู 2066) 
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในประเภททั่วไป เป็น สายงานประเภทวิชาการ จำนวน 2 - 16 ส.ค. 2562(ดู 1949) 
  รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562 - 22 ต.ค. 2561(ดู 1819) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ - 31 ส.ค. 2565(ดู 663) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดลาง หมู่ที่ 1,11 สายบ้านสร้างถ่อนอก ไปคำเขื่อนแก้ว  - 5 ก.ค. 2565(ดู 869) 
  การจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยาง หมูที่ 1,11 สายบ้านสร้างถ่อนอกไป คำเขื่อนแก้ว - 22 มิ.ย. 2565(ดู 899) 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยาง หมูที่ 1,11 สายสร้างถ่อนอก ไปคำเขื่อนแก้ว - 22 มิ.ย. 2565(ดู 894) 
  ประกาศ ประกวดราคาชื้อรถยนต์ส่วนกลาง 4 ประตูด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 28 พ.ค. 2564(ดู 1277) 
  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงทาง ดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์(กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว Asphaltic Concrete สายบ้านโนนแคน หมู่ที่ 12 ตำบลสร้างถ่อน้อย -บ้านหนองแสง ตำบลหัวตะพาน - 5 ส.ค. 2563(ดู 1463) 
  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงทาง ดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์(กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว Asphaltic Concrete สายบ้านคำข่า หมู่ที่ 4- บ้านโนนแคนหมูที่ 7,12 ตำบลสร้างถ่อน้อย  - 5 ส.ค. 2563(ดู 1265) 
  โครงการ ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างถ่อ หมู่ที่ 11 บ้านสร้างถ่อนอก ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ - 21 พ.ค. 2567(ดู 4) 
  โครงการ ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างถ่อ หมู่ที่ 11 บ้านสร้างถ่อนอก ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ - 21 พ.ค. 2567(ดู 3) 
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 11 บ้านสร้างถ่อนอก ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ - 23 เม.ย. 2567(ดู 18) 
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 13 บ้านสร้างถ่อใน ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ - 23 เม.ย. 2567(ดู 23) 
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายอดิพร ไปหอประปาเก่าหมู่ที่2 บ้านคำน้อย ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ - 23 เม.ย. 2567(ดู 20) 
  โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลูกรัง วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่พัก สายบ้านสร้างถ่อไปนาใกล้ หมู่ที่ 1 บ้านสร้างถ่อนอก ตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ - 18 เม.ย. 2567(ดู 43) 
  โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลุกรัง สายทางบ้านนายจันทร์ สุปัตติ ไปมะฮีน้อย หมู่ที่ 11 บ้านสร้างถ่อนอก ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ - 18 เม.ย. 2567(ดู 43) 

ภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567 (ดู 332)

โครงการฟื้นฟูป่าชุมชนและปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองสีโว (ดู 352)

หน่วยตรวจสอบภายใน

กฏบัตรการตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ประจำปี 2566 (ดู 376)

กฏบัตรการตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย (ดู 595)

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรม

พัฒนาเด็กและเยาวชน (ดู 1562)

ศาสนาและวัฒนธรรม (ดู 1610)

กองช่าง

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตก่อสร้าง (ดู 1270)

บทบาทหน้าที่ (ดู 1226)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การให้บริการ รถดูดสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู 546)

แผนงานสาธารณะสุขและสิง่แวดล้อม (ดู 489)

กองคลัง

รายงานเงินสะสมประจำปี (ดู 52)

ตัวชี้วัด OIT การจัดซื้อจัดจ้าง (ดู 376)

สำนักงานปลัด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นเกี่ยวกับสินบน (ดู 387)

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ดู 348)

สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ

สวนสาธารณะหนองสีโว (ดู 1890)

วัดบ้านสร้างถ่อนอก (ดู 2325)

สาระจาก อบต.สร้างถ่อน้อย

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ2560 (ดู 1438)

โรคพิษสุนัขบ้า (ดู 1523)

ดาวน์โหลดใหม่

  โครงสร้างองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบล : [1 ก.พ. 2567]
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย เรื่องการบริหารกิจการประปา พ.ศ.2555(แก้ไขถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2566) : [26 ก.ย. 2566]
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 : [25 ก.ย. 2566]
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : [3 ต.ค. 2565]
  คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปี 2564 : [29 เม.ย. 2565]
  คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปี 2565 : [10 ม.ค. 2565]
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 : [8 ม.ค. 2565]
  แผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี 2553 -2555 : [19 ก.ค. 2562]
  การดำเนินการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : [19 ก.ค. 2562]
​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

กฎหมายระเบียบต่างๆ

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Electronic Report ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารสมาชิกสภาและทะเบียน อปท. ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ อปท. ระบบบันทึกบัญชี