องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ โทรศัพท์ 045-525725 โทรสาร 045-525725

วีดีโอแนะนำจังหวัด​​

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00013
วันนี้ 00012
วานนี้ 00035
เดือนนี้ 00433
เดือนก่อน 00254
ปีนี้ 02602
ปีก่อน 05711
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวสภาฯ
  • ข่าวรับสมัคร
  • จดหมายข่าว
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ - 31 ส.ค. 2565(ดู 221) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดลาง หมู่ที่ 1,11 สายบ้านสร้างถ่อนอก ไปคำเขื่อนแก้ว  - 5 ก.ค. 2565(ดู 432) 
  การจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยาง หมูที่ 1,11 สายบ้านสร้างถ่อนอกไป คำเขื่อนแก้ว - 22 มิ.ย. 2565(ดู 455) 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยาง หมูที่ 1,11 สายสร้างถ่อนอก ไปคำเขื่อนแก้ว - 22 มิ.ย. 2565(ดู 470) 
  ประกาศ ประกวดราคาชื้อรถยนต์ส่วนกลาง 4 ประตูด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 28 พ.ค. 2564(ดู 855) 
  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงทาง ดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์(กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว Asphaltic Concrete สายบ้านโนนแคน หมู่ที่ 12 ตำบลสร้างถ่อน้อย -บ้านหนองแสง ตำบลหัวตะพาน - 5 ส.ค. 2563(ดู 1037) 
  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงทาง ดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์(กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว Asphaltic Concrete สายบ้านคำข่า หมู่ที่ 4- บ้านโนนแคนหมูที่ 7,12 ตำบลสร้างถ่อน้อย  - 5 ส.ค. 2563(ดู 851) 
  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมมถนนลูกรังพร้อมว่างท่อคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านคึมน้อย - 12 ก.ย. 2566(ดู 16) 
  โครงการติดตั้งระบบกรองน้ำประปาหมู่ที่ 12 บ้านโนนแคน - 12 ก.ย. 2566(ดู 21) 
  โครงการติดตั้งระบบประปาหมู่บ้านแบบโซล่าเซลล์ หมูที่ 11 บ้านสร้างถ่อนอก ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ - 29 ส.ค. 2566(ดู 29) 
  โครงการ ติดตั้งระบบประปาหมู่บ้านแบบโซล่าเซลล์ หมูที่ 11 บ้านสร้างถ่อนอก ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ - 29 ส.ค. 2566(ดู 37) 
  โครงการปรับปรุงเวทีห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ - 16 ส.ค. 2566(ดู 36) 
  โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านสร้างถ่อใน ไปวัดป่า บ้านสร้างถ่อในหมู่ที่ 3 ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ - 14 ก.ค. 2566(ดู 89) 
  โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11ภายในหมุ่บ้านสร้างถ่อนอก หมูที่ 11ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ - 14 ก.ค. 2566(ดู 25) 

ภาพกิจกรรม

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกป้องกันทุจริตคอรัปชั่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู 453)

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู 246)

หน่วยตรวจสอบภายใน

กฏบัตรการตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย (ดู 148)

คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายใน (ดู 596)

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรม

พัฒนาเด็กและเยาวชน (ดู 1080)

ศาสนาและวัฒนธรรม (ดู 1170)

กองช่าง

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตก่อสร้าง (ดู 821)

บทบาทหน้าที่ (ดู 766)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การให้บริการ รถดูดสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู 102)

แผนงานสาธารณะสุขและสิง่แวดล้อม (ดู 46)

กองคลัง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (ดู 974)

รายงานผลการดำเนินงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ดู 867)

สำนักงานปลัด

ทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน (ดู 152)

คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล (ดู 526)

สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ

สวนสาธารณะหนองสีโว (ดู 1437)

วัดบ้านสร้างถ่อนอก (ดู 1720)

สาระจาก อบต.สร้างถ่อน้อย

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ2560 (ดู 1015)

โรคพิษสุนัขบ้า (ดู 1111)

ดาวน์โหลดใหม่

  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : [3 ต.ค. 2565]
  คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปี 2564 : [29 เม.ย. 2565]
  คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปี 2565 : [10 ม.ค. 2565]
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 : [8 ม.ค. 2565]
  โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย : [22 ธ.ค. 2564]
  โครงสร้างองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบล : [22 ธ.ค. 2564]
  แผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี 2553 -2555 : [19 ก.ค. 2562]
  การดำเนินการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : [19 ก.ค. 2562]
  แผ่นพับแนะนำ : [19 ก.ค. 2562]
​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

กฎหมายระเบียบต่างๆ

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Electronic Report ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารสมาชิกสภาและทะเบียน อปท. ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ อปท. ระบบบันทึกบัญชี