องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ โทรศัพท์ 045-525725 โทรสาร 045-525725

วีดีโอแนะนำจังหวัด​​

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00012
วันนี้ 00003
วานนี้ 00003
เดือนนี้ 00024
เดือนก่อน 00660
ปีนี้ 04177
ปีก่อน 05711
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวสภาฯ
  • ข่าวรับสมัคร
  • จดหมายข่าว
  ประชาสัมพันธ์ แจ้งแผนการดำเนินงานฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้ากรณีระบาด ในพื้นที่ตำบลสร้างถ่อน้อย จังหวัดอำนาจเจริญ - 28 ก.ย. 2566(ดู 85) 
  ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย พ.ศ. 2566 - 18 ก.ย. 2566(ดู 102) 
  โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรราา 28 กรกฏาคม 2566 - 26 ส.ค. 2566(ดู 158) 
  ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ - 3 ส.ค. 2566(ดู 179) 
  ประกาศการขายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 2) - 29 มิ.ย. 2566(ดู 216) 
  โครงการการแข่งขันกีฬา - 19 เม.ย. 2566(ดู 200) 
  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย ประจำปี 2566 - 11 เม.ย. 2566(ดู 301) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ - 31 ส.ค. 2565(ดู 321) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดลาง หมู่ที่ 1,11 สายบ้านสร้างถ่อนอก ไปคำเขื่อนแก้ว  - 5 ก.ค. 2565(ดู 523) 
  การจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยาง หมูที่ 1,11 สายบ้านสร้างถ่อนอกไป คำเขื่อนแก้ว - 22 มิ.ย. 2565(ดู 544) 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยาง หมูที่ 1,11 สายสร้างถ่อนอก ไปคำเขื่อนแก้ว - 22 มิ.ย. 2565(ดู 559) 
  ประกาศ ประกวดราคาชื้อรถยนต์ส่วนกลาง 4 ประตูด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 28 พ.ค. 2564(ดู 941) 
  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงทาง ดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์(กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว Asphaltic Concrete สายบ้านโนนแคน หมู่ที่ 12 ตำบลสร้างถ่อน้อย -บ้านหนองแสง ตำบลหัวตะพาน - 5 ส.ค. 2563(ดู 1129) 
  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงทาง ดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์(กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว Asphaltic Concrete สายบ้านคำข่า หมู่ที่ 4- บ้านโนนแคนหมูที่ 7,12 ตำบลสร้างถ่อน้อย  - 5 ส.ค. 2563(ดู 936) 
  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางภายในตำบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 1,3,5,11,13 ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ - 22 พ.ย. 2566(ดู 21) 
  โครงการปรัปรุงถนนลูกรัง สายทางภายในตำบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 2,4,6,7,8,9,10,12 - 15 พ.ย. 2566(ดู 24) 
  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมมถนนลูกรังพร้อมว่างท่อคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านคึมน้อย - 12 ก.ย. 2566(ดู 105) 
  โครงการติดตั้งระบบกรองน้ำประปาหมู่ที่ 12 บ้านโนนแคน - 12 ก.ย. 2566(ดู 112) 
  โครงการติดตั้งระบบประปาหมู่บ้านแบบโซล่าเซลล์ หมูที่ 11 บ้านสร้างถ่อนอก ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ - 29 ส.ค. 2566(ดู 123) 
  โครงการ ติดตั้งระบบประปาหมู่บ้านแบบโซล่าเซลล์ หมูที่ 11 บ้านสร้างถ่อนอก ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ - 29 ส.ค. 2566(ดู 155) 
  โครงการปรับปรุงเวทีห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ - 16 ส.ค. 2566(ดู 151) 
  ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๖ แห่ง ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-29
  ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน ทั้ง 7 แห่ง ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 นม ยู เอช ที (UHT) ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-29
  จ้างเหมาจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-23
  จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางภายในตำบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่1,3,5,11 และหมู่ที่13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-23
  จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายอุปกรณ์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 3596 อำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-17
  จ้างเหมาแต่งหน้าทำผม พร้อมเครื่องแต่งกายสำหรับนางนพมาศ ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-17
  จ้างเหมาจัดทำกระทงใหญ่จากวัสดุธรรมชาติ เพื่อใช้ในประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-17

ภาพกิจกรรม

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกป้องกันทุจริตคอรัปชั่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู 583)

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู 363)

หน่วยตรวจสอบภายใน

กฏบัตรการตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ประจำปี 2566 (ดู 34)

กฏบัตรการตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย (ดู 242)

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรม

พัฒนาเด็กและเยาวชน (ดู 1165)

ศาสนาและวัฒนธรรม (ดู 1258)

กองช่าง

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตก่อสร้าง (ดู 916)

บทบาทหน้าที่ (ดู 857)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การให้บริการ รถดูดสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู 167)

แผนงานสาธารณะสุขและสิง่แวดล้อม (ดู 132)

กองคลัง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (ดู 1062)

รายงานผลการดำเนินงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ดู 955)

สำนักงานปลัด

ทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน (ดู 243)

คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล (ดู 620)

สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ

สวนสาธารณะหนองสีโว (ดู 1536)

วัดบ้านสร้างถ่อนอก (ดู 1843)

สาระจาก อบต.สร้างถ่อน้อย

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ2560 (ดู 1096)

โรคพิษสุนัขบ้า (ดู 1199)

ดาวน์โหลดใหม่

  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย เรื่องการบริหารกิจการประปา พ.ศ.2555(แก้ไขถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2566) : [26 ก.ย. 2566]
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 : [25 ก.ย. 2566]
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : [3 ต.ค. 2565]
  คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปี 2564 : [29 เม.ย. 2565]
  คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปี 2565 : [10 ม.ค. 2565]
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 : [8 ม.ค. 2565]
  โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย : [22 ธ.ค. 2564]
  โครงสร้างองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบล : [22 ธ.ค. 2564]
  แผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี 2553 -2555 : [19 ก.ค. 2562]
​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

กฎหมายระเบียบต่างๆ

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Electronic Report ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารสมาชิกสภาและทะเบียน อปท. ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ อปท. ระบบบันทึกบัญชี