องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

Sangthonoi Subdistrict Administration Organization

แผนพัฒนาท้องถิ่น


ออนไลน์ : 6


แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2670
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570    คลิ๊ก!!!dookdik

ปก คำนำ สารบัญ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570  คลิ๊ก!!! dookdik
 
 
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน คลิ๊ก!!! dookdik


ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น  คลิ๊ก!!! dookdik

ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ  คลิ๊ก!!! dookdik


ส่วนที่ 4  การติดตามประเมินผลแผน คลิ๊ก!!! dookdik

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2665
 


ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  คลิ๊ก!!!dookdik


ปก คำนำ สารบัญ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565dookdik


ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานdookdik


ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่นdookdik


ส่วนที่ 3 
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติdookdik

ส่วนที่ 4  การติดตามประเมินผลแผน dookdikแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 /2563

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 /2564
View : 1956