องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

Sangthonoi Subdistrict Administration Organization

หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นายธนิต เสียงใส
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย
เบอร์โทร : 081-7608132


นายปรีชา แผงงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย
เบอร์โทร : -


นางสาวฐิติพร อุดมลาภ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการรักษาราชการ แทนหัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 087-2481431


นายธนิต เสียงใส
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อยรักษาราชการ แทนผู้อำนายการกองคลัง
เบอร์โทร : 081-7608132


นายยอดเพชร พรมหล่อ
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 086-2807006


นางวิไลวรรณ ลุนพรม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการรักษาราชการ แทนผู้อำนวยการกองศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
เบอร์โทร : 0611253831


นายเชวงศักดิ์ พุธโธ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรักษาราชการ แทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
เบอร์โทร : 089-3753696