องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

Sangthonoi Subdistrict Administration Organization

หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 20

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย
เบอร์โทร : -


นายปรีชา แผงงาม
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 088-5830604


นายยอดเพชร พรมหล่อ
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 086-2807006


ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : -


นางสาวฐิติพร อุดมลาภ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการรักษาราชการ แทนหัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 087-2481431


ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายปรีชา แผงงาม
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 088-5830604


ว่าง
ผู้อำนวยการกองศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
เบอร์โทร : -


นางวิไลวรรณ ลุนพรม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการรักษาราชการ แทนผู้อำนวยการกองศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
เบอร์โทร : 0611253831


ว่าง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
เบอร์โทร : -


นายเชวงศักดิ์ พุธโธ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรักษาราชการ แทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
เบอร์โทร : 089-3753696