องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

Sangthonoi Subdistrict Administration Organization

E-Service : คำร้องออนไลน์


ออนไลน์ : 10

E-Service : คำร้องออนไลน์
*คู่มือการใช้งานคำร้องออนไลน์
คำขอจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
คำขอตรวจค้นเอกสาร/รับรองสำเนาเอกสาร/ใบแทน ทะเบียนพาณิชย์
คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
คำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
คำร้องขอใช้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
คำร้องขอใช้สถานที่ราชการ
คำร้องทะเบียนพาณิชย์
คำร้องทั่วไป
คำร้องแจ้งเหตุรับเรื่องราวร้องเรียนทั่วไป
ยื่นชำระภาษีท้องถิ่น แบบแสดงรายการภาษีป้าย
ร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
ร้องเรียนด้านงานบริหารบุคคล
แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน