องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

Sangthonoi Subdistrict Administration Organization

คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์


ออนไลน์ : 6


คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2565  ดาวน์โหลด dookdik

คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2564  ดาวน์โหลด dookdik

คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2563  ดาวน์โหลด  dookdik

คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2562  ดาวน์โหลด dookdik

คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2561  ดาวน์โหลด dookdik

คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2560  ดาวน์โหลด dookdik

แผ
นผังขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ดาวน์โหลด dookdik

คำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ฯ 
ดาวน์โหลด dookdik
View : 807