องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

Sangthonoi Subdistrict Administration Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 3

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567                นายดาบชัย   พิทักษ์เทพสมบัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อยเป็นประธานฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมแลโ..... วันที่ 29 ม.ค. 2567 (ดูู 332)

โครงการฟื้นฟูป่าชุมชนและปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองสีโว

โครงการฟื้นฟูป่าชุมชนและปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองสีโว วันที่ 4 มกราคม 2566เวลา 09.00 น. นายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภา ฯ ผู้นำชุมชน ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการฟื้นฟูป่าชุมชนและปรับปรุงภูมิทัศน์สวน..... วันที่ 4 ธ.ค. 2566 (ดูู 352)

โครงการทำความดีด้วยหัวใจ

โครงการทำความดีด้วยหัวใจ   วันที่ 1 ธันวาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย นำโดย นายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย พร้อมคณะผู้บริหาร หนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง จัดโครงการทำความดีด้วยหัวใจ โดยมีกิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้บริเ..... วันที่ 1 ธ.ค. 2566 (ดูู 130)

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกป้องกันทุจริตคอรัปชั่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย นำโดย นายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัตินายก องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง นักศึกษาฝึกงาน ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกป้องกันทุจริตคอรัปชั่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ประจำปีงบประมาณ ..... วันที่ 1 ม.ค. 2566 (ดูู 798)

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการพัฒนาสักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย หลักสูตร "การส่งเสริมสร้างภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม" วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2565 ... วันที่ 28 พ.ย. 2565 (ดูู 705)

งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565   องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย นำโดย นายดาบชั พิทักษ์เทพสมบัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อยพร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกับภาคีเครือข่าย ภาคประชาชน ผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี ตัวแทนภูมิปัญญาชาวบ้าน เข้าร่วมในการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ในโอกาสงานสืบส..... วันที่ 8 พ.ย. 2565 (ดูู 69)

พิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ/จิตอาสาพระราชทาน เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ/จิตอาสาพระราชทาน เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ร่วมกับ ชป.โครงการส่งเสริมศิลปชีพบ้านสร้างถ่อนอกและผู้นำชุมชน เข้าร่วมพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกีย..... วันที่ 13 ต.ค. 2565 (ดูู 53)

กิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบติหน้าที่ เนื่องในโอกาสขึ้นปีงบประมาณ 2566

กิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบติหน้าที่ เนื่องในโอกาสขึ้นปีงบประมาณ 2566 วันที่ 6 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย นำโดย นายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัตินายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสถา พนักงานส่วนตำบลและพนังงานจ้าง อบ..... วันที่ 6 ต.ค. 2565 (ดูู 79)

โครงการรณรงค์ทำความสะอาด Big Cleaning Day ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินงานโครงการรณรงค์ทำความสะอาด Big Cleaning Day ประจำปี 2565 โดยมีกิจกรรมประชุมชี้แจงอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) จิตอาสา อาสาสมัครฯ ในพื้นที่ 13 หมู่บ้าน และร่วมรณรงค์ทำความสะอาดพื้นที่ จัดเก็บขยะมูลฝอย คัดแยกขยะ ตามแนวทาง “อำนาจเจริญเมื..... วันที่ 1 ส.ค. 2565 (ดูู 609)

กิจกรรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการตำบลสร้างถ่อน้อยน่าอยู่ ปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย   นำโดยนายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานจส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.สร้างถ่อน้อย จัดกิจกรรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการตำบลสร้างถ่อน้อยน่าอยู่ ปี 2565 เพื่อร่วมรณรงค์เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อ..... วันที่ 14 ก.ค. 2565 (ดูู 327)

กิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง พ่นหมอกควัน+น้ำยาเคมีกำจัดยุงลายพาหะนำโรค

ป้องกันภัย "ไข้เลือดออก ภัยร้าย ใกล้ตัว"   วันที่ 22- 29 มิถุนายน 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.สร้างถ่อน้อย ลงพื้นที่ ดำเนินงานโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาด กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ และทำลายยุงลายพาหะนำโรคไข้เลือดออก ทั้ง..... วันที่ 30 มิ.ย. 2565 (ดูู 133)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพและบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ 2565 "หลักสูตร มวยนึ่งข้าว"

วันที่ 22-23 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพและบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ 2565 "หลักสูตร มวยนึ่งข้าว" โดย นายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อยเป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว งานสวัสดิการสังคม อบต.สร..... วันที่ 23 มิ.ย. 2565 (ดูู 148)

โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ ปี 2565

ป้องกันภัย "ไข้เลือดออก ภัยร้าย ใกล้ตัว"   วันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2565   นายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ นายก อบต.สร้างถ่อน้อย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ ปี 2565 โดยมีกิจกรรมฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน จิตอาสา เพ..... วันที่ 10 มิ.ย. 2565 (ดูู 205)

การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA)

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี ซึ่งเป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในขั้นพื้นฐานประจำปี โดย แบ่งการประเมินฯ ออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้านกา..... วันที่ 7 มิ.ย. 2565 (ดูู 141)

กิจกรรมจิตอาสาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.59 น. ณ ศูนย์ศิลปชีพบ้านสร้างถ่อนอก หมู่ที่ 13 ตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเริญ นายพรเทพ เพชรน้อย นายอำเภอหัวตะพาน นายดาบชัยพิทักเทพสมบัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย พร้อมด้วย ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้..... วันที่ 3 มิ.ย. 2565 (ดูู 336)

โครงการการแข่งขันกีฬา "สร้างถ่อเกมส์ครั้งที่ 7 ประจำปี 2565

โครงการการแข่งขันกีฬา "สร้างถ่อเกมส์ครั้งที่ 7 ประจำปี 2565 ... วันที่ 28 พ.ค. 2565 (ดูู 62)

โครงการส่งเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกป้องกันทุจริตคอรัปชั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย นำโดย นายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อยพร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและนักศึกษาฝึกงานได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกป้องกันทุจริตคอรัปชั่น ประจำปี 2565 ในวันที่ 1 มีนาคม 2565 เพือเป็นกา..... วันที่ 1 มี.ค. 2565 (ดูู 212)

กิจกรรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม

วันจันทร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นำโดย นายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานจ้างทุกท่าน ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใสภายในองค์กร เพื่อปรับปรุงพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงาน..... วันที่ 7 ก.พ. 2565 (ดูู 168)

ประกาศใช้นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

ในวันที่ 7 กุมภาพันธฺ 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย เข้าร่วมกิจกรรมประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ของรางวัล ค่าตอบแทนอื่นใดในช่วงเทศกาลเพื่อแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และแสดงออกให้เห็นถึงความโปร่งใสในการทำงาน เสริมสร้..... วันที่ 7 ก.พ. 2565 (ดูู 203)

พิธีเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.30 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 วันนี้ ( 28 กรกฎาคม 2564) พร้อมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ผู้บริหาร อบต.สร้า..... วันที่ 29 ก.ค. 2564 (ดูู 454)