องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

Sangthonoi Subdistrict Administration Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 13

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกป้องกันทุจริตคอรัปชั่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย นำโดย นายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัตินายก องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง นักศึกษาฝึกงาน ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกป้องกันทุจริตคอรัปชั่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ประจำปีงบประมาณ ..... วันที่ 19 ม.ค. 2566 (ดูู 453)

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการพัฒนาสักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย หลักสูตร "การส่งเสริมสร้างภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม" วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2565 ... วันที่ 28 พ.ย. 2565 (ดูู 246)

โครงการรณรงค์ทำความสะอาด Big Cleaning Day ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินงานโครงการรณรงค์ทำความสะอาด Big Cleaning Day ประจำปี 2565 โดยมีกิจกรรมประชุมชี้แจงอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) จิตอาสา อาสาสมัครฯ ในพื้นที่ 13 หมู่บ้าน และร่วมรณรงค์ทำความสะอาดพื้นที่ จัดเก็บขยะมูลฝอย คัดแยกขยะ ตามแนวทาง “อำนาจเจริญเมื..... วันที่ 1 ส.ค. 2565 (ดูู 443)

กิจกรรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการตำบลสร้างถ่อน้อยน่าอยู่ ปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย   นำโดยนายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานจส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.สร้างถ่อน้อย จัดกิจกรรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการตำบลสร้างถ่อน้อยน่าอยู่ ปี 2565 เพื่อร่วมรณรงค์เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อ..... วันที่ 14 ก.ค. 2565 (ดูู 220)

กิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง พ่นหมอกควัน+น้ำยาเคมีกำจัดยุงลายพาหะนำโรค

ป้องกันภัย "ไข้เลือดออก ภัยร้าย ใกล้ตัว"   วันที่ 22- 29 มิถุนายน 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.สร้างถ่อน้อย ลงพื้นที่ ดำเนินงานโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาด กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ และทำลายยุงลายพาหะนำโรคไข้เลือดออก ทั้ง..... วันที่ 30 มิ.ย. 2565 (ดูู 94)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพและบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ 2565 "หลักสูตร มวยนึ่งข้าว"

วันที่ 22-23 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพและบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ 2565 "หลักสูตร มวยนึ่งข้าว" โดย นายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อยเป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว งานสวัสดิการสังคม อบต.สร..... วันที่ 23 มิ.ย. 2565 (ดูู 112)

โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ ปี 2565

ป้องกันภัย "ไข้เลือดออก ภัยร้าย ใกล้ตัว"   วันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2565   นายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ นายก อบต.สร้างถ่อน้อย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ ปี 2565 โดยมีกิจกรรมฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน จิตอาสา เพ..... วันที่ 10 มิ.ย. 2565 (ดูู 168)

การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA)

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี ซึ่งเป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในขั้นพื้นฐานประจำปี โดย แบ่งการประเมินฯ ออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้านกา..... วันที่ 7 มิ.ย. 2565 (ดูู 97)

กิจกรรมจิตอาสาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.59 น. ณ ศูนย์ศิลปชีพบ้านสร้างถ่อนอก หมู่ที่ 13 ตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเริญ นายพรเทพ เพชรน้อย นายอำเภอหัวตะพาน นายดาบชัยพิทักเทพสมบัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย พร้อมด้วย ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้..... วันที่ 3 มิ.ย. 2565 (ดูู 232)

โครงการการแข่งขันกีฬา "สร้างถ่อเกมส์ครั้งที่ 7 ประจำปี 2565

โครงการการแข่งขันกีฬา "สร้างถ่อเกมส์ครั้งที่ 7 ประจำปี 2565 ... วันที่ 28 พ.ค. 2565 (ดูู 18)

โครงการส่งเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกป้องกันทุจริตคอรัปชั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย นำโดย นายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อยพร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและนักศึกษาฝึกงานได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกป้องกันทุจริตคอรัปชั่น ประจำปี 2565 ในวันที่ 1 มีนาคม 2565 เพือเป็นกา..... วันที่ 1 มี.ค. 2565 (ดูู 165)

กิจกรรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม

วันจันทร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นำโดย นายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานจ้างทุกท่าน ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใสภายในองค์กร เพื่อปรับปรุงพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงาน..... วันที่ 7 ก.พ. 2565 (ดูู 118)

ประกาศใช้นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

ในวันที่ 7 กุมภาพันธฺ 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย เข้าร่วมกิจกรรมประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ของรางวัล ค่าตอบแทนอื่นใดในช่วงเทศกาลเพื่อแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และแสดงออกให้เห็นถึงความโปร่งใสในการทำงาน เสริมสร้..... วันที่ 7 ก.พ. 2565 (ดูู 150)

พิธีเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.30 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 วันนี้ ( 28 กรกฎาคม 2564) พร้อมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ผู้บริหาร อบต.สร้า..... วันที่ 29 ก.ค. 2564 (ดูู 402)

การจัดตั้งศูนย์ประสานการรับรายงานตัวของผู้เดินทางเข้าในเขตพื้นที่ตำบลสร้างถ่อน้อยและศูนย์กักกันตำบล (Locai Quarantine

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานการรับรายงานตัวของผู้เดินทางเข้าในเขตพื้นที่ตำบลสร้างถ่อน้อยและศูนย์กักกันตำบล (Locai Quarantine ณ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสร้างถ่อนอกโดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นสถานกักกันผู้ที่เดินทางข้ามจังหวัดในเขตพื..... วันที่ 23 ก.ค. 2564 (ดูู 402)

โครงการจัดประชุมพหุภาคีโครงการจัดประชุมพหุภาคี (การประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน) ประจำปี พ.ศ. 2564

โครงการจัดประชุมพหุภาคี (การประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน) ประจำปี พ.ศ. 2564 ***********************     องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ได้จัดทำโครงจัดประชุมพหุภาคี  (การประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน) ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่และนำข้อมูล..... วันที่ 15 มี.ค. 2564 (ดูู 298)

ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมจาก กอรมน.จังหวัดอำนาจเจริญ

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อยพร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ พ.อ.อัครพนธ์ มูลประดับ รองผอ.รมน.จังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)และรับฟังปัญหา เพื่อหาทา..... วันที่ 1 มี.ค. 2564 (ดูู 391)

ประชุมเรื่องการบริหารความเสี่ยงควบคุมภายใน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย  ได้ดำเนินการประชุมพนักงานและเจ้าหน้าที่ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ในวันอังคาร ที่ 7  ธันวาคม  2562 เวลา 09.00 น.   ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย โดยมีรายละเอียดการหารือในวงงาน    ..... วันที่ 17 ก.พ. 2564 (ดูู 285)

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564

      องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อยได้ดำเนินการประชุมสภาสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยแรก เพื่อพิจารณาในวงงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ... วันที่ 8 ก.พ. 2564 (ดูู 228)

การประชุมประจำเดือนพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง

การประชุมประจำเดือนพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย... วันที่ 3 ก.พ. 2564 (ดูู 293)