องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

Sangthonoi Subdistrict Administration Organization

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


ออนไลน์ : 6

Gallery :: โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โครงการพัฒนาสักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย
หลักสูตร "การส่งเสริมสร้างภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม"
วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2565
วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565   View : 680