องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

Sangthonoi Subdistrict Administration Organization

กองคลัง


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : -


นางจริยา เมืองทิพย์
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง
เบอร์โทร : -


นายเทวินทร์ พูลทรัพย์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


นางสาวเบ็ญจวรรณ สิงห์ปั้น
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เบอร์โทร : -


นางสาวกรกพร พิมมะลี
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


นายสงบ เสียงใส
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เบอร์โทร : 081-7253598


นางสาวภัทราพร มูลเพ็ญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เบอร์โทร : -


นายสุรพงษ์ พลอาษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
เบอร์โทร : 084-7368410


นางสาวเกวลิน หาฤกษ์
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร : 093-0955109


นายทวนทน สุขใจ
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวณัฐชา ระติเดช
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวณัฐชา สวัสดิพันธ์
พนักงานจ้างทั่วไป