องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

Sangthonoi Subdistrict Administration Organization

แบบฟอร์มต่างๆ


ออนไลน์ : 7

แบบฟอร์มต่างๆ วันที่ โหลด
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร   6 มี.ค. 2562 1649
แบบขอรับบริการใช้น้ำประปา   6 มี.ค. 2562 525
ใบแจ้งซ่อม   6 มี.ค. 2562 241
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร   1 มี.ค. 2562 582
แบบคำร้องทั่วไป   1 มี.ค. 2562 277
แบบฟอร์มหนังสือร้องทุกข์   1 มี.ค. 2562 468
หนังสือมอบอำนาจ   1 มี.ค. 2562 257
แบบลงทะเบียนเด็กแรกเกิดแบบ ดร.01   1 มี.ค. 2562 223
แบบลงทะเบียนเด็กแรกเกิดแบบ ดร.02   1 มี.ค. 2562 218
แบบขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุปีงบ2563   1 มี.ค. 2562 225
แบบคำขอขึ้นทะเบียนคนพิการปีงบ2562   1 มี.ค. 2562 222