องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

Sangthonoi Subdistrict Administration Organization

ด้านการเมือง/การปกครอง


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: ด้านการเมือง/การปกครอง

รายชื่อ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลสร้างถ่อน้อย
ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ
1 นายสุนทร    สุขใจ กำนันตำบลสร้างถ่อน้อย 084-4980976  
2 นายณัฐพัฒน์   มีสัตย์ ผญบ.ม.1 065-3273745  
3 นายประดิษฐ์   รักษาศรี ผญบ.ม.2 082-1553972  
4 นายจำนง   ยวนใจ ผญบ.ม.3 093-3230063
098-1310289
 
5 นายตะนุ   สมนาม ผญบ.ม.4 088-3488723  
6 นางไพศิลป์     นุ่มนวล ผญบ.ม.5 064-0235449  
7 นายสาคร   พุทธขิน ผญบ.ม.6 087-1154553  
8 นายสุริยันต์   พรมวัลย์ ผญบ.ม.7 091-6591206  
9 นางประภัสสร   เสน่หา ผญบ.ม.8 089-0378905  
10 นายสุริยันต์   พรมวัลย์ ผญบ.ม.9 098-3432735  
11 นายอานนท์   สุขใจ ผญบ.ม.10 093-7747870  
12 นายประสงค์   วงษ์พรม ผญบ.ม.11 088-4797524  
13 นางสาวเพชรา   รากทอง ผญบ.ม.13 081-0729037  
         

ด้านการเมือง/การปกครอง
 

1.เขตการปกครอง
ตำบลสร้างถ่อน้อย แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  13  หมู่บ้าน  ได้แก่

 


จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 5,991  คน 
2 การเลือกตั้ง
การใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อยเมื่อวันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556
 
คะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
1.จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 5,991  คน
2.จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนรับบัตรเลือกตั้ง 4,184 คน
3.จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ทำเครื่องหมายในช่องไม่ลงคะแนน 19 บัตร
4.จำนวนบัตรเสีย  191 บัตร

 
คะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  1. จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนรับบัตรเลือกตั้ง 4,184 คน
  2. จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ทำเครื่องหมายในช่องไม่ลงคะแนน 85 บัตร
  3. จำนวนบัตรเสีย 133 บัตร
วันที่ : 14 ธันวาคม 2560   View : 3160