องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

Sangthonoi Subdistrict Administration Organization

E-Service


ออนไลน์ : 7

 แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ร้องเรียนด้านงานบริหารบุคคล

ร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ

ยื่นชำระภาษีท้องถิ่น แบบแสดงรายการภาษีป้าย

คำร้องแจ้งเหตุรับเรื่องราวร้องเรียนทั่วไป

คำร้องทั่วไป

คำร้องทะเบียนพาณิชย์

คำร้องขอใช้สถานที่ราชการ

คำร้องขอใช้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย

คำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ

คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

คำขอตรวจค้นเอกสาร/รับรองสำเนาเอกสาร/ใบแทน ทะเบียนพาณิชย์

คำขอจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

View : 297