องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

Sangthonoi Subdistrict Administration Organization

สภาพสังคม


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: สภาพสังคม

สภาพสังคม

 
1 การศึกษา
– โรงเรียนประถมศึกษา                      7        แห่ง (ขยายโอกาส 2 แห่ง)
– ศูนย์การเรียนชุมชน                        1        แห่ง
– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                          4        แห่ง
– ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด             2        แห่ง2 สาธารณสุข
– โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) จำนวน           2        แห่ง
– อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)        จำนวน           161    คน
– อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100


3 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
– ป้อมยามตำรวจ                                       จำนวน           1        แห่ง
– อาสาสมัครรักษาความสงบในหมู่บ้าน               จำนวน           130    คน
– อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)         จำนวน           160    คน
– ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)                จำนวน           195    คน
– หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)               จำนวน           1        แห่ง


4 การสังคมสงเคราะห์
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูอายุ ผู้พิการ       ผู้ป่วยเอดส์
– ผู้สูงอายุ                  จำนวน           1,614  ราย
– ผู้พิการ                   จำนวน         413    ราย
– ผู้ป่วยเอดส์               จำนวน           39      ราย

 
 
วันที่ : 20 พฤษภาคม 2561   View : 2476