องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

Sangthonoi Subdistrict Administration Organization

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

                   ตำบลสร้างถ่อน้อย เป็น 1 ใน 8 ตำบลของอำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ห่างจากตัวอำเภอหัวตะพาน ประมาณ 6  กิโลเมตร  และห่างจากตัวจังหวัดอำนาจเจริญ ประมาณ 48   กิโลเมตร  มีพื้นที่ทั้งหมด 92  ตารางกิโลเมตร  หรือ  57,500 ไร่
                    ตำบลสร้างถ่อน้อย  มีพื้นที่แบบลูกคลื่นลอนเล็กน้อย ถึงที่ราบ ในระดับความสูง  150  เมตร  140  เมตร และ 130 เมตร จากระดับน้ำทะเลตามลำดับ โดยทอดตัวจากทิศตะวันออก ของตำบลลงสู่ด้านทิศตะวันตก และทิศใต้  มีแหล่งน้ำที่สำคัญ  คือ  ลำเซบาย หนองสามขา   ลำห้วยคำมะฮี   ลำห้วยหว้า อ่างเก็บน้ำหนองเบนฝายลำเซบาย และพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงใหญ่  สภาพพื้นที่โดยทั่วไป ประชากรใช้ทำนาเป็นหลัก
1.อาณาเขต
                            ทิศเหนือจด              ตำบลหนองแก้ว  และตำบลรัตนวารี
                            ทิศใต้จด                   ตำบลจิกดู่
                            ทิศตะวันออกจด       ตำบลโพนเมืองน้อย  และตำบลจิกดู่
                            ทิศตะวันตกจด          อำเภอเขื่องใน และอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
 
1. 1. ลักษณะภูมิประเทศ
              ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลสร้างถ่อน้อย เป็นพื้นที่แบบลูกคลื่นลอนเล็กน้อย ถึงที่ราบ ในระดับความสูง 150 เมตร 140 เมตร และ 130 เมตร จากระดับน้ำทะเลตามลำดับ โดยทอดตัวจากทิศตะวันออกของตำบลลงสู่ด้านทิศตะวันตก และทิศใต้ และพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงใหญ่
รายละเอียดการใช้พื้นที่ดังนี้
              พื้นที่ทั้งหมด                         57,500  ไร่     หรือ 92 ตารางกิโลเมตร
              พื้นที่การเกษตร                     20,349  ไร่     คิดเป็นร้อยละ 35.38
              พื้นที่อยู่อาศัย                        7,288  ไร่       คิดเป็นร้อยละ12.67
              พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ               25,000  ไร่     คิดเป็นร้อยละ43.47
              พื้นที่ดินสาธารณะประโยชน์        4,863    ไร่     คิดเป็นร้อยละ 8.45
 
1. 2. ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะทางภูมิอากาศ มี  3  ฤดู คือ
              ฤดูฝน         เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม จะมีฝนตกชุกบางพื้นที่อาจมีภาวะน้ำท่วมแต่สภาวะไม่รุนแรงนัก
              ฤดูหนาว      เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม ตอนกลางคืนจะมีอากาศหนาว กลางแดดร้อนจัด
              ฤดูร้อน        เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน จะมีอากาศร้อนจัดและแห้งแล้ง
 
1.3.ลักษณะของดิน
สภาพทั่วไปของดินบางพื้นที่จะเป็นดินร่วนปนทรายไม่อุ้มน้ำ บางพื้นที่เป็นดินเหนียวทำให้น้ำท่วมง่ายในฤดูฝน ความอุดมสมบูรณ์ในดินมีมาก
 
1.4.  ลักษณะของแหล่งน้ำ
แหล่งน้ำในเขตตำบลสร้างถ่อน้อย มีทั้งแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นเอง
              1.4.1 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
              – ฝาย                                5        แห่ง
              – บ่อน้ำตื้น                          51      แห่ง
              – บ่อโยก                              10      แห่ง
              1.4.2 แหล่งน้ำธรรมชาติ
              – ลำน้ำ ลำห้วย                     5        แห่ง
              – บึง หนองและอื่นๆ                46      แห่ง
 
1.5. ลักษณะของไม้และป่าไม้
              1) ขนาดของแหล่งธรรมชาติ เป็นชุมชนที่ติดกับป่าดงใหญ่ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ2,500ไร่
              2) สภาพความสวยงามทางกายภาพและสภาพภูมิทัศน์ของแหล่งธรรมชาติ เป็นป่าเบญจพรรณผสมป่าเต็งรัง ในฤดูฝนป่าจะเขียวชะอุ่มมีต้นไม้ขึ้นหนาแน่น ส่วนในฤดูร้อนต้นไม้จะผลัดใบจะเห็นเป็นสีเหลืองอมส้มสลับกับสีเขียวเป็นบางส่วน
              3) ความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวทางกายภาพของพื้นที่ เป็นป่าที่ได้รับพระราชทานธง“พิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต”ซึ่งธงนี้เป็นธงที่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชทาน ให้แก่ราษฎรเป็นหมู่บ้านหรือชุมชน ที่ได้ร่วมกันดูแลหวงแหน อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ของหมู่บ้านหรือชุมชน ของชาติเป็นส่วนรวม โดยได้ร่วมแรงร่วมใจกัน อนุรักษ์ป่าไม้ในหมู่บ้านหรือชุมชนของตน รักษาชีวิตสัตว์ป่า รักษาสิ่งแวดล้อม โดยไม่เข้าไปตัดไม้ทำลายป่า แผ้วถางทำไร่เลื่อนลอย หรือล่าสัตว์ และมีเห็ดหลากหลายชนิด
 

 

วันที่ : 26 มกราคม 2560   View : 3826