องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

Sangthonoi Subdistrict Administration Organization

​เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: ​เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น

เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)
 

1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน
ข้อมูลพื้นฐาน ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวนประชากรทั้งหมด 7,692 คน ชาย 3,852 คน หญิง 3,840 คน ครัวเรือนทั้งหมด 1,916 ครัวเรือน พื้นที่ทั้งหมด 57,500  ไร่

2 ข้อมูลด้านการเกษตร
ประชาชนในเขตตำบลสร้างถ่อน้อย จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่  คือ  ทำนา  ทำสวน  ทำไร่  ปลูกมันสำปะหลัง ปลูกพืชหมุนเวียน และเลี้ยงสัตว์  เช่น โค กระบือ สุกร เป็ด  ไก่  เป็นต้น ซึ่งมีพื้นที่ทางการเกษตรจำนวน 20,349  ไร่

3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร
มีแหล่งน้ำที่สำคัญ คือ ลำเซบาย หนองสามขา ลำห้วยคำมะฮี  ลำห้วยหว้า อ่างเก็บน้ำหนองเบน ฝายลำเซบาย และหนองน้ำต่างๆ ตามหมู่บ้าน ทั้ง 13 หมู่บ้าน เพื่อเป็นแหล่งน้ำในการทำการเกษตร

4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)
น้ำกิน น้ำใช้ ในเขตตำบลสร้างถ่อน้อยมาจากการดำเนินการระบบประปา องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อยรับผิดชอบ จำนวน 8 แห่ง และของหมู่บ้านรับผิดชอบ จำนวน 8 แห่ง ซึ่งสามารถบริการจ่ายน้ำประปาได้อย่างทั่วถึงพอสมควรยกเว้นบางปีที่ประสบปัญหาภัยแล้งจะขาดแคลนน้ำบางส่วน เนื่องจากเป็นระบบประปาน้ำผิวดิน หรือปัญหาการชำรุดทรุดโทรมของเครื่องจักร
 
วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2561   View : 2526