องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

Sangthonoi Subdistrict Administration Organization

กองช่าง


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


นายยอดเพชร พรมหล่อ
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 089-2807006


นายมนเทียน กองแก้ว
นายช่างโยธาชำนาญงาน
เบอร์โทร : 085-6826514


นายมนต์ชัย สุภชาติ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
เบอร์โทร : 089-2864893


นายนิรัญ โคตรเพ็ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
เบอร์โทร : 082-7841612


นายธวัช มูลเหลา
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ


นายวีรยุทธ อุดมลาภ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นางสาวชนาภา เวชพันธ์
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร : 088-0895294


นายสิรวัชญ์ โพธิ์จันทร์
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร : 083-3733496


นายนรินทร์ วงษ์พรม
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร : 090-2373630


นายยศชัย สายสุด
พนักจ้างทั่วไป
เบอร์โทร : 093-5203032