องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

Sangthonoi Subdistrict Administration Organization

คู่มือการให้บริการประชาชน


ออนไลน์ : 9

คู่มือสำหรับประชาชน

 
คำนำ   ดาวน์โหลดที่นีdookdik
สารบัญ ดาวน์โหลดที่นีdookdik
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ดาวน์โหลดที่นี่ dookdik

การขอบำเหน็จหรือบำนาญปกติของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นและ
การขอรับบำนาญพิเศษของข้าราชการ /พนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดที่นี่dookdik
การขอรับบำนาญพิเศษของทายาทพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดที่นี่ dookdik
การขอรับบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการบำนาญ ดาวน์โหลดที่นี่ dookdik
การขอรับบำเหน็จตกทอด ดาวน์โหลดที่นี่ dookdik
การขอรับบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยเหลือพิเศษ ดาวน์โหลดที่นี่ dookdik
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลดที่นี่ dookdik
กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต ดาวน์โหลดที่นี่ dookdik
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ดาวโหลดที่นี่ dookdik
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาวน์โหลดที่นี่ dookdik
การรับชำระภาษีป้าย ดาวน์โหลดที่นี่ dookdik
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดที่นี่ dookdik
การจดทะเบียนพาณิชย์ กรณีเปลี่ยนแปลงรายการ ดาวน์โหลดที่นี่ dookdik
การจดทะเบียนพาณิชย์ กรณียกเลิกกิจการ ดาวน์โหลดที่นี่ dookdik
การจดทะเบียนพาณิชย์(กรณีตั้งใหม่)ผู้ขอจดเป็นบุคคลธรรมดา ดาวน์โหลดที่นี่ dookdik
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามาตรา 21 ดาวน์โหลดที่นี่ dookdik
กระบวนงานที่ให้บริการในส่วนภูมิภาค ดาวน์โหลดที่นี่ dookdik
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน ดาวน์โหลดที่นี่ dookdik 
การแจ้งดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลดที่นี่ dookdik
การแจ้งรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลดที่นี่ dookdik
การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงใช้อาคาร ตามมาตรา 33 ดาวน์โหลดที่นี่ dookdik
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร ดาวน์โหลดที่นี่ dookdik
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลดที่นี่ dookdik
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 ดาวน์โหลดที่นี่ dookdik
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุม ดาวน์โหลดที่นี่ dookdik
การแจ้งขุดดิน ดาวน์โหลดที่นี่ dookdik
การขอใบรับรองก่อสร้าง ดาวน์โหลดที่นี่ dookdik
การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ดาวน์โหลดที่นี่ dookdik
การแจ้งถมดิน ดาวน์โหลดที่นี่ dookdik
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลดที่นี่ dookdik
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร ดาวน์โหลดที่นี่ dookdik
การขอใบอนุญาตจำหน่ายอาหารในพื้นที่สาธารณะ ดาวน์โหลดที่นี่ dookdik
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนขยะมูลฝอยทั่วไป ดาวน์โหลดที่นี่ dookdik
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนขยะมูลฝอยทั่วไป ดาวน์โหลดที่นี่ dookdik
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำเก็บและขนสิ่งปฏิกูล ดาวน์โหลดที่นี่ dookdik
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำเก็บและขนสิ่งปฏิกูล ดาวน์โหลดที่นี่ dookdik
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำเก็บและขนขยะมูลฝอยติดเชื้อ ดาวน์โหลดที่นี่ dookdik
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำเก็บและขนขยะมูลฝอยติดเชื้อ ดาวน์โหลดที่นี่ dookdikView : 2485