องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

Sangthonoi Subdistrict Administration Organization

ประชากรและบ้าน


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: ประชากรและบ้าน

สถิติประชากรและบ้าน
 
ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากรและบ้าน

                   ตำบลสร้างถ่อน้อย มีประชากรทั้งสิ้น 7,548 คน จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,114 ครัวเรือน สมาชิกโดย เฉลี่ยต่อครอบครัวเท่ากับ 4 คน 
 
หมู่บ้าน หมู่ที่ ครัวเรือน ประชากร (คน) หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม
บ้านสร้างถ่อนอก 1 152 340 343 683  
บ้านคำน้อย 2 193 323 331 654  
บ้านสร้างถ่อใน 3 140 260 252 512  
บ้านคำข่า 4 242 411 417 828  
บ้านคึมน้อย 5 83 140 158 298  
บ้านหนองไหล 6 131 174 188 363  
บ้านโนนแคน 7 215 432 439 871  
บ้านหนองไหล 8 125 178 179 357  
บ้านนาคู 9 237 376 413 789  
บ้านใหม่พัฒนา 10 72 141 136 277  
บ้านสร้างถ่อนอก 11 175 365 308 673  
บ้านโนนแคน 12 179 321 317 638  
บ้านสร้างถ่อใน 13 170 281 324 605  
รวมทั้งสิ้น 2,114 3,743 3,805 7,548  
 
(ที่มา : สำนักทะเบียนท้องถิ่นอำเภอหัวตะพาน ข้อมูล ณ เดือน 19 มีนาคม  2567 )       
วันที่ : 20 พฤษภาคม 2561   View : 3601