องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

Sangthonoi Subdistrict Administration Organization

ประชากรและบ้าน


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: ประชากรและบ้าน

สถิติประชากรและบ้าน
 
ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากรและบ้าน

                   ตำบลสร้างถ่อน้อย มีประชากรทั้งสิ้น 7,652 คน จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,080 ครัวเรือน สมาชิกโดย เฉลี่ยต่อครอบครัวเท่ากับ 4 คน 
 
หมู่บ้าน หมู่ที่ ครัวเรือน ประชากร (คน) หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม
บ้านสร้างถ่อนอก 1 149 345 343 688  
บ้านคำน้อย 2 190 338 342 680  
บ้านสร้างถ่อใน 3 140 266 258 524  
บ้านคำข่า 4 239 417 430 847  
บ้านคึมน้อย 5 82 145 158 303  
บ้านหนองไหล 6 128 186 187 373  
บ้านโนนแคน 7 209 432 479 911  
บ้านหนองไหล 8 124 174 180 354  
บ้านนาคู 9 236 391 422 813  
บ้านใหม่พัฒนา 10 69 144 136 280  
บ้านสร้างถ่อนอก 11 170 361 313 674  
บ้านโนนแคน 12 177 331 317 648  
บ้านสร้างถ่อใน 13 167 292 325 617  
รวมทั้งสิ้น 2,080 3,822 3,890 7,712  
 
(ที่มา : สำนักทะเบียนท้องถิ่นอำเภอหัวตะพาน ข้อมูล ณ เดือน กันยายน 2565 )

สถิติประชากรและบ้าน ระหว่างเดือน มกราคม 2562 ถึง ธันวาคม  2562
        -    สถิติบ้าน   

         
         -    สถิติประชาชน   

สถิติประชากรและบ้าน ระหว่างเดือน มกราคม 2561 ถึง ธันวาคม 2561

       -    สถิติบ้าน     

       -    สถิติประชาชน     

สถิติประชากรและบ้าน ระหว่างเดือน มกราคม 2560 ถึง ธันวาคม 2560


       -    สถิติบ้าน     

       -    สถิติประชาช
น     

สถิติประชากรและบ้าน ระหว่างเดือน มกราคม 2559 ถึง ธันวาคม 2559

       -    สถิติบ้าน     

       -    สถิติประชาชน     


สถิติประชากรและบ้าน ระหว่างเดือน มกราคม 2558 ถึง ธันวาคม 2558

       -    สถิติบ้าน     

       -    สถิติประชาช
น      
วันที่ : 20 พฤษภาคม 2561   View : 2978