องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

Sangthonoi Subdistrict Administration Organization

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย


นายวัลลภ คุณสัตย์
ประธานสภาฯ
เบอร์โทร : 081-7905839


นายสมร มูลเพ็ญ
รองประธานสภาฯ
เบอร์โทร : 086-2601274


นายธนิต เสียงใส
เลขานุการสภาฯ
เบอร์โทร : 081-7608132


นายถาวร มีสัตย์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1
เบอร์โทร : 081-2502429


นายอดิพร รักษาศรี
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2
เบอร์โทร : 084-8359947


นายปิยะวัช มีสัตย์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
เบอร์โทร : 098-6812590


นายนิวัฒน์ ทากุ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
เบอร์โทร : 095-5268488


นายไชยา ลอยหา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
เบอร์โทร : 084-2211853


นายพิพัฒน์ ศิริวรรณ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7
เบอร์โทร : 064-4387111


นายธนดล อินทะรังษี
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8
เบอร์โทร : 061-0827641


นายสามารถ สมานพงษ์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9
เบอร์โทร : 091-3476877


นายบุญมา มาลาอุตม์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10
เบอร์โทร : 061-6423371


นายประวิทย์ คุณวุฒิ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11
เบอร์โทร : 088-3447800


นางสาวยุภาพร สุขเกิด
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13
เบอร์โทร : 084-6614481