องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

Sangthonoi Subdistrict Administration Organization

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 6

  คู่มือการเขียนทะเบียนประวัติ  ดาวน์โหลด 
  คู่มือการเลื่อนระดับ   ดาวน์โหลด 
  คู่มืองานธุรการ   ดาวน์โหลด
  คู่มืองานสารบรรณ   ดาวน์โหลด

  คู่มือสวัสดิการพนักงานส่วนตำบล   ดาวน์โหลด
View : 2017