องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

Sangthonoi Subdistrict Administration Organization

ระบบบริการพื้นฐาน


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: ระบบบริการพื้นฐาน

ระบบบริการพื้นฐาน
 
1 การคมนาคมขนส่ง
– ถนนดิน                            6        สาย
– ถนนลูกรัง                         26      สาย
– ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก          13      สาย
– ถนนลาดยาง                      6        สาย (ระยะทาง  35 กิโลเมตร)

2 การไฟฟ้า
– ไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน            จำนวน  13      หมู่บ้าน
– ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า                จำนวน  1,906  ครัวเรือน

3  การประปา
การดำเนินการระบบประปา องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อยรับผิดชอบ จำนวน 8 แห่ง และของหมู่บ้านรับผิดชอบ จำนวน 8 แห่ง ซึ่งสามารถบริการจ่ายน้ำประปาได้อย่างทั่วถึงพอสมควรยกเว้นบางปีที่ประสบปัญหาภัยแล้งจะขาดแคลนน้ำบางส่วน เนื่องจากเป็นระบบประปาน้ำผิวดิน หรือปัญหาการชำรุดทรุดโทรมของเครื่องจักร เนื่องจากเป็นระบบประปาที่ก่อสร้างและใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน

4 โทรศัพท์
– เสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือ   AIS          2        แห่ง
– เสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือ   DTAC       1        แห่ง
– เสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือ   TRUE       2        แห่ง
 
 
วันที่ : 20 พฤษภาคม 2561   View : 2269