องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

Sangthonoi Subdistrict Administration Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ


ออนไลน์ : 4

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
กิจกรรมธนาคารขยะ 22 ก.ค. 2567 120
เกิดโรคพิษสุนัขบ้า ประชาคมหมู่บ้าน หาแนวทางควบคุมโรค 18 มี.ค. 2567 68
ประกาศไม่มีผู้สมัครเพื่อเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบบลสร้างถ่อน้อย)และตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย(ข้าราชการห 11 มี.ค. 2567 114
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภค ผลิตภันณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุรี่ พ.ศ.2566 8 มี.ค. 2567 98
การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2567 24 ม.ค. 2567 298
ถังขยะเปียก 19 ม.ค. 2567 373
กิจกรรมปลุกจิตสำนึก สร้างทัศนคติและค่านิยมที่ดี(No Gift Policy) 15 ม.ค. 2567 377
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 10 ม.ค. 2567 283
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 10 ม.ค. 2567 246
ระงับเหตุไฟป่าบริเวณดอนปู่ตาบ้านสร้างถ่อใน 9 ม.ค. 2567 297
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) กับ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ประจำปี 2567 9 ม.ค. 2567 248
ประกาศ ราคาประเมิณทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี พ.ศ.2567 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 9 ม.ค. 2567 81
การประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) 8 ม.ค. 2567 127
ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน อบต.สร้างถ่อน้อย 5 ม.ค. 2567 69
งานงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูสิริมงคลคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีคุณคันธรส ณ วัดศรีคุณคันธรส 4 ม.ค. 2567 86
มอบประกาศเกียรติคุณผู้ที่อุทิศที่ดิน 6 ธ.ค. 2566 125
ประชาสัมพันธ์ แจ้งแผนการดำเนินงานฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้ากรณีระบาด ในพื้นที่ตำบลสร้างถ่อน้อย จังหวัดอำนาจเจริญ 28 ก.ย. 2566 256
ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย พ.ศ. 2566 18 ก.ย. 2566 252
โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรราา 28 กรกฏาคม 2566 26 ส.ค. 2566 362
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ 3 ส.ค. 2566 321
ประกาศการขายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 2) 29 มิ.ย. 2566 359
โครงการการแข่งขันกีฬา 19 เม.ย. 2566 343
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย ประจำปี 2566 11 เม.ย. 2566 456
ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง 3 มี.ค. 2566 258
สรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำทดสร้างจั้น หมูที่ 5 บ้านคึมน้อย ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 3 ก.พ. 2566 287
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ของรางวัล ค่าตอบแทนอื่นใดในช่วงเทศกาล 25 ม.ค. 2566 391
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) กับ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ประจำปี 2566 19 ม.ค. 2566 158
Dos and Don'ts 19 ม.ค. 2566 227
การประเมินที่ดินในแนวเขตเดินสายฟฟ้าแรงสูงและการประเมินราคาที่ดินที่มีสภาพเป็นบ่อ 6 ม.ค. 2566 95
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 5 ม.ค. 2566 100