องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

Sangthonoi Subdistrict Administration Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ


ออนไลน์ : 10

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประชาสัมพันธ์ แจ้งแผนการดำเนินงานฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้ากรณีระบาด ในพื้นที่ตำบลสร้างถ่อน้อย จังหวัดอำนาจเจริญ 28 ก.ย. 2566 85
ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย พ.ศ. 2566 18 ก.ย. 2566 103
โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรราา 28 กรกฏาคม 2566 26 ส.ค. 2566 158
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ 3 ส.ค. 2566 179
ประกาศการขายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 2) 29 มิ.ย. 2566 216
โครงการการแข่งขันกีฬา 19 เม.ย. 2566 200
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย ประจำปี 2566 11 เม.ย. 2566 301
ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง 3 มี.ค. 2566 208
สรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำทดสร้างจั้น หมูที่ 5 บ้านคึมน้อย ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 3 ก.พ. 2566 188
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ของรางวัล ค่าตอบแทนอื่นใดในช่วงเทศกาล 25 ม.ค. 2566 228
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) กับ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ประจำปี 2566 19 ม.ค. 2566 105
Dos and Don'ts 19 ม.ค. 2566 146
การประเมินที่ดินในแนวเขตเดินสายฟฟ้าแรงสูงและการประเมินราคาที่ดินที่มีสภาพเป็นบ่อ 6 ม.ค. 2566 67
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 5 ม.ค. 2566 69
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมิณทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2566 8 ธ.ค. 2565 89
ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 30 พ.ย. 2565 133
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ อัตราการจัดเก็บ ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 30 พ.ย. 2565 76
ประชาสัมพันธ์ เปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู็สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 1 ต.ค. 2565 191
ประชาสัมพันธ์ เปิดลงทะเบียน โครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ 2565 17 ส.ค. 2565 201
ประกาศ เรื่องตนตรวจสอบสถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 16 ส.ค. 2565 264
ประกาศ เรื่ิองแจ้งขอรับเงินคืนเบี้ยปรับและเงินเพิ่มภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2565 1 ส.ค. 2565 88
กิจกรรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม (เข้าแถวเคารพธงชาติ) 4 เม.ย. 2565 346
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 25 ม.ค. 2565 545
สายด่วน หน่วยกู้ชีพ EMS อบต.สร้างถ่อน้อย 25 ม.ค. 2565 440
การประชุมเชิงปฏิบัติการส่วนราชการ เพื่อจัดทำ/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ รองรับภัยคุกคาม ความมั่นคงของตำบล 23 ธ.ค. 2564 465
คำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมภาพพระราชกรณียกิจ 3 ธ.ค. 2564 959
วิธีหาเสียงที่ต้องแจ้ง ผอ.กต.จังหวัด ก่อนดำเนินการมีดังนี้ 14 ต.ค. 2564 374
ผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้ง (ม.66 ระเบียบฯว่าด้วยวิธีการหาเสียงฯ หมวด 3 ข้อ 15-16) 14 ต.ค. 2564 443
วิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือปู้บริหารท้องถิ่น 13 ต.ค. 2564 410
ประชาสัมพันธ์แนวทางปกิบัติตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 13 ต.ค. 2564 310