องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

Sangthonoi Subdistrict Administration Organization

สำนักงานปลัด


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด


ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : -


นางสาวฐิติพร อุดมลาภ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 087-2481431


นางจริยา พรมหล่อ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เบอร์โทร : 086-2445107


นายสมชาย ต้นเชื้อ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 088-4774652


นางสาวอณัฐชาฎา บุดดีวงศ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 097-9458390


นายจักรพันธ์ แนววัน
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 095-7925930


จ.อ.จิระวัฒน์ บุตรวัง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 098-1946261


นางสาวสุปรีญา คำมนตรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์โทร : 085-3129852


นางสาววิไลวรรณ สมบูรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
เบอร์โทร : 086-9738775


นางสาวบุญญาดา สมานพงษ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร


นายพิเชษฐ์ วงษาสิงห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์โทร : 091-8684116


นางสาวพัชนีย์ มูลเพ็ญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 092-3956963


นายโสภา นวะพิฒ
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร : 061-1647279


นายปรินทร คำสัตย์
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร : 084-7637165


นายนพดล ภักดียุทธ
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร : 098-5293605


นางสาวรุ่งรัตน์ สายสุด
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร : 083-3435126


นางสาวพัชรินทร์ มูลเพ็ญ
พนักงานงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร : 092-9743396


นายชัยวัฒน์ ไชยจันทร์
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร : 097-2238481


นางสาวกนิษฐา ภาณะรมย์
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร : 099-3256609


นายวัชระพง ทิพสุด
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวอรทัย วามะลุน
พนักงานจ้างทั่วไป