องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

Sangthonoi Subdistrict Administration Organization

ประกาศราคากลาง : องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ


ออนไลน์ : 7

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมมถนนลูกรังพร้อมว่างท่อคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านคึมน้อย 12 ก.ย. 2566 16
โครงการติดตั้งระบบกรองน้ำประปาหมู่ที่ 12 บ้านโนนแคน 12 ก.ย. 2566 21
โครงการติดตั้งระบบประปาหมู่บ้านแบบโซล่าเซลล์ หมูที่ 11 บ้านสร้างถ่อนอก ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 29 ส.ค. 2566 29
โครงการ ติดตั้งระบบประปาหมู่บ้านแบบโซล่าเซลล์ หมูที่ 11 บ้านสร้างถ่อนอก ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 29 ส.ค. 2566 37
โครงการปรับปรุงเวทีห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 16 ส.ค. 2566 36
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านสร้างถ่อใน ไปวัดป่า บ้านสร้างถ่อในหมู่ที่ 3 ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 14 ก.ค. 2566 87
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11ภายในหมุ่บ้านสร้างถ่อนอก หมูที่ 11ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 14 ก.ค. 2566 24
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 สายหน้าบ้านพ่อเลิศ ไปสามแยกหนองแสง บ้านโนนแคน หมู่ที่ 12 ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 14 ก.ค. 2566 74
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก หมู่ที่ 10 สายข้างบ้านพ่อวีระ อุดมลาภ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 14 ก.ค. 2566 86
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ บ้านสร้างถ่อนอก หมุที่ 1 ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 14 ก.ค. 2566 65
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7สายบ้าน นายสมชาย พรมสิงห์ บ้านโนนแคน หมู่ที 7 ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 14 ก.ค. 2566 61
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายบ้านนางสัมฤทธิ์ บ้านนายบุญตา บ้านโนนแคน หมู่ที่ 7 ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 14 ก.ค. 2566 27
โครงการก่อสร้างถนนคนกรีตเริมเหล็กหมุู่ที่ 12 สายหน้าบ้าน พ่อเลิศ ไปสามแยกหนองแสงบ้านโนนแคนหมู่ที่ 12 ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 14 ก.ค. 2566 2
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 สายบ้านพ่อวีระ อุดมลาภบ้านใหม่พัฒนา หมูที่ 10 ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 14 ก.ค. 2566 4
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลูกรัง หมู่ที่ 10 สายทางบ้านใหม่พัฒนา หนองปลาดุก ไป หนองผือ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 29 พ.ค. 2566 79
โครงการ ขุดลอกหนองหวาย หมูที่ 1,11 บ้านสวร้างถ่อนอก ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 29 พ.ค. 2566 16
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 สายบ้านสร้างถ่อนอก ไป ดอนปู่ตา บ้านสร้างถ่อนอก ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 29 พ.ค. 2566 74
โครงการ ปรับปรุงสถานที่บ่อระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบบ่อทรายกรอง ขนาดเล็ก หมู่ที่ 11 บ้านสร้างถ่อนอก ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 29 พ.ค. 2566 22
โครงการ ก่อสร้างถนนดินร้อมหินลูกรัง หมู่ที่ 4 สายหนองปู่ตา ไป หนองสะพัง บ้านคำข่า หมู่ที่ 4 ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 29 พ.ค. 2566 72
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมูที่ 9 สายบ้านนาคูไปหนองหัวช้าง บ้านนาคู(นาแม่ผ่องศรี)ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 29 พ.ค. 2566 15
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 สายบ้านคำข่า ไป หนองผือ บ้านคำข่า หมู่ที่ 4 ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 29 พ.ค. 2566 15
โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมูที่ 9 สายนาคู ไปบ้านโพนขวาว บ้านนาคู หมู่ที่ 9ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 26 พ.ค. 2566 27
โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 สายบ้านนาคู ไปบ้านคำข่า บ้านนาคู หมู่ที่ 9ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 26 พ.ค. 2566 30
โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมูที่ 9 สายบ้านนาคู ไปบ้านชะแงะ บ้านนาคู หมู่ที่ 9ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 26 พ.ค. 2566 31
โครงการก่อสร้างสถานที่ทิ้งขยะ ประจำหมุ่บ้าน หมูที่ 1 บ้านสร้างถ่อนอก ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 26 พ.ค. 2566 27
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอประปาบ้านนาคู หมู่ที่ 9 ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 27 ก.พ. 2566 101
โครงการก่อสร้างดินพร้อมลงหินลูกรัง หมูที่ 4สายบ้านคำข่า ไปคำขวาง หมูที่ 4 บ้านคำข่า ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 27 ก.พ. 2566 88
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลูกรัง หมู่ที่ 2 สายหน้าโรงเรียนไปดอนมะยาง หมูที่ 2 บ้านคำน้อย ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 27 ก.พ. 2566 37
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลูกรัง หมู่ที่ 6 สายห้วยนา ไปบ้านคำน้อยหมู่ที่ 6 บ้านหนองไหลตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 27 ก.พ. 2566 37
โครงการปรับปรังผิวจราจรถนนลูกรัง หมูที่ 6 สายดอนขี้ตุ่น หมูที่ 6 บ้านหนองไหล ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเถอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 27 ก.พ. 2566 86