องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

Sangthonoi Subdistrict Administration Organization

ประกาศราคากลาง : องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ


ออนไลน์ : 3

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
โครงการ ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างถ่อ หมู่ที่ 11 บ้านสร้างถ่อนอก ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 21 พ.ค. 2567 4
โครงการ ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างถ่อ หมู่ที่ 11 บ้านสร้างถ่อนอก ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 21 พ.ค. 2567 3
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 11 บ้านสร้างถ่อนอก ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 23 เม.ย. 2567 18
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 13 บ้านสร้างถ่อใน ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 23 เม.ย. 2567 23
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายอดิพร ไปหอประปาเก่าหมู่ที่2 บ้านคำน้อย ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 23 เม.ย. 2567 20
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลูกรัง วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่พัก สายบ้านสร้างถ่อไปนาใกล้ หมู่ที่ 1 บ้านสร้างถ่อนอก ตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 18 เม.ย. 2567 43
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลุกรัง สายทางบ้านนายจันทร์ สุปัตติ ไปมะฮีน้อย หมู่ที่ 11 บ้านสร้างถ่อนอก ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 18 เม.ย. 2567 43
โครงการก่อสร้าง ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต สายที่พักสงฆ์หนองคำวงค์ ไปแยกตอแคนหมู่ที่ 12 บ้านโนนแคน ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 18 เม.ย. 2567 40
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลูกรัง สายทางริมท่าช้าง ไป เลิงบ่ควน หมู่ที่ 10 บ้านใหม่พัฒนา ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 11 เม.ย. 2567 50
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลูกรัง บ้านนายสอน ไปลำเซบาย หมู่ที่ 1 บ้านสร้างถ่อนอก ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 11 เม.ย. 2567 46
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2567 รายนายขันตรี โพธิ์จันทร์ หมู่ที่ 3 บ้านสร้างถ่อใน ตำบลสร้างถ่อน้อย ​อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 26 มี.ค. 2567 78
โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเข้าหมู่บ้านพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านสร้างถ่อนอก หมู่ที่ 11 ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 26 มี.ค. 2567 105
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลูกรัง หมู่ที่ 3 พร้อมลงหินลูกรัง ไปคำบัว บ้านสร้างถ่อใน ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 21 มี.ค. 2567 62
โครงการขุดลอกหนองขุ่น หมู่ที่ 1 บ้านสร้างถ่อ ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 21 มี.ค. 2567 83
โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำหมู่ที่ 11 จากนานายยอด สุขยิ่ง ไปนานายสุทธี วงษ์พรม หมู่ที่ 11 บ้านสร้างถ่อนอก ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 21 มี.ค. 2567 99
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำข่าไปหนองปู่ตา หมู่ที่ 4 บ้านคำข่า ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 20 มี.ค. 2567 72
โครงการก่อสร้างป้อมยามองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 20 มี.ค. 2567 92
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไหล หมู่ที่ 8 ไปบ้านจิกดู่ บ้านหนองไหล ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 15 มี.ค. 2567 59
โครงการก่อสร้างลานตากข้าวผลผลิตทางการเกษตร บ้านนาคู หมู่ที่ 9 ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 15 มี.ค. 2567 51
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายบ้าน นายสมชาย พรมสิงห์ ไป บ้านนายบัวทอง สุขใจ บ้านโนนแคน ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 15 มี.ค. 2567 80
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนอง นพค.หมู่ที่ 6 บ้านหนองไหล ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 15 มี.ค. 2567 59
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าเมรุ บ้านคึมน้อย หมู่ที่ 5 บ้านคึมน้อยตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 15 มี.ค. 2567 61
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายบ้านสร้างถ่อใน ไป วัดป่า ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 12 มี.ค. 2567 50
โครงการขุดลอกหนองหว้า หนองค้า หมูที่ 1,11 บ้านสร้างถ่อนอก ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 8 มี.ค. 2567 29
โครงการ ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลูกรัง สายทางหนองจานไป เลิงบ่ควน หมู่ที่ 10บ้านใหม่พัฒนา ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 8 มี.ค. 2567 27
โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมร่องระบายน้ำ สายทางหน้าบ้าน นายประสงค์ สายสะอาดไปนาใกล้ หมูที่ 1 บ้านสร้างถ่อนอก ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 8 มี.ค. 2567 60
โครงการซ่อมแซมที่ทำการ อบต.สร้างถ่อน้อย ระเบียงด้านหน้าและติดตั้งประตูห้องตรวจสอบภายใน หมู่ที่ 11 ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 4 มี.ค. 2567 50
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต หมู่ที่ 7 19 ม.ค. 2567 350
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตสายบ้านพ่ออุทัยไปบ้านพ่อปัญญา 19 ม.ค. 2567 312
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลูกรัง สายหนองมันปลา หมู่ที่4 บ้านคำข่า ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 18 ม.ค. 2567 252