องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

Sangthonoi Subdistrict Administration Organization

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรม


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรม


ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทร : -


นางวิไลวรรณ ลุนพรม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
เบอร์โทร : 089-5747984


นางสาวนิตยา ทุมเพ็ญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 084-8251025


นางเยาวดี ไชยงาม
ครูชำนาญการ
เบอร์โทร : 081-9675392


ว่าง
ครูชำนาญการ


นางสาวสุปรีญา รักสนุก
ครูชำนาญการ
เบอร์โทร : 086-2532369


นางนพมาศ สมานพงษ์
ครู
เบอร์โทร : 092-2899413


นางมลิวัลย์ ชูศรี
ครู
เบอร์โทร : 097-3362207


นางเยาวดี โคตรเสนา
ครู
เบอร์โทร : 065-1238097


นางวิไร สุภชาติ
ครู
เบอร์โทร : 087-2531028


นางสาวจิราวรรณ วิริยะพันธ์
ครู
เบอร์โทร : 087-9597702


นางสาวชลดา มีชาติ
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 087-7804238


นางชนิภรณ์ วงษ์ทอง
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 081-2656624


นางสาวนัชชวนัน แสงชาติ
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 093-5699968


นางสาวศิริพร พิกุลทอง
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 061-6950909


นางสถาพร บุญเพ็ง
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวฉัตรณภา อุดมลาภ
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 084-1127723


นางสาวธาราภรณ์ รักษาคุณ
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 097-9562331