องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

Sangthonoi Subdistrict Administration Organization

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกป้องกันทุจริตคอรัปชั่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ประจำปีงบประมาณ 2566


ออนไลน์ : 10

Gallery :: โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกป้องกันทุจริตคอรัปชั่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ประจำปีงบประมาณ 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย
นำโดย นายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัตินายก องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง นักศึกษาฝึกงาน ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกป้องกันทุจริตคอรัปชั่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อยและวัดบ้านสร้างถ่อนอก โดยมี 1.กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 2. กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาจิตใจ
 
วันที่ : 1 มกราคม 2567   View : 583