องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

Sangthonoi Subdistrict Administration Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 6

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อวัสดุสำนักงาน (พระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวงรัชการที่10) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปา บ้านคำน้อย หมู่ที่2 เปลี่ยนท่อเมนต์น้ำดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.ค. 2567
จ้างโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง สายบ้านนางอ้อย ศิริคุณ (วางท่อระบายน้ำ ผ่าซีก) หมู่ที่ 8 บ้านหนองไหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 3596 อำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ค. 2567
ซื้อเครื่องอัฐบริขาร ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านโนนแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มิ.ย. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มิ.ย. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มิ.ย. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มิ.ย. 2567
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านคำข่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มิ.ย. 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๖ แห่ง ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ (ประจำเดือนกรกฎาคม๒๕๖๗) นม ยู เอช ที (UHT) ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มิ.ย. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน ทั้ง ๗ แห่ง ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ (ประจำเดือนกรกฎาคม๒๕๖๗) นม ยู เอช ที (UHT) ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มิ.ย. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างถ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มิ.ย. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมร่องระบายน้ำแบบผ่าซีก สายซอยอุดมสุข หมู่ที่ 6 บ้านหนองไหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มิ.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามกั้นบ่อขยะ หมู่ที่ 6 บ้านหนองไหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มิ.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบฝาปิดตะแกรงเหล็ก สายบ้านนางสาวมีเพียร วงษ์เพ็ญ ไป บ้านนางสาวสะอาด ล้ำเลิศ หมู่ที่ 5 บ้านคึมน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มิ.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบฝาปิดตะแกรงเหล็ก สายทางบ้านนางอัมพร บุญสุข หมู่ที่ 8 บ้านหนองไหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มิ.ย. 2567
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง ขนาดบรรจุ 6,000 ฉบับ/กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำหรับทำปุ๋ยหมักคุณภาพสูงตามโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มิ.ย. 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มิ.ย. 2567
จ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำสายภายในหมู่บ้านโนนแคน หมู่ที่7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มิ.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายสมบูรณ์ เผ่าหอม ไป หน้าโรงเรียน หมู่ที่ 4 บ้านคำข่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มิ.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนแคน หมู่ที่ 7 ไป บ้านใหม่พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต (AC) หมู่ที่9 สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่9 บ้านนาคู ตำบลสร้างถ่อน้อย กว้าง 5-4 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,781 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มิ.ย. 2567
จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบฝาปิดตะแกรงเหล็ก สายศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านสร้างถ่อใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิ.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลูกรัง สายบ้านพ่อชม ไป บ้านแม่จันที (ถมโสก) หมู่ที่12 บ้านโนนแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิ.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลูกรังสายโนนแคน ไป ป่ายางชุม หมู่ที่12 บ้านโนนแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิ.ย. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนถ่ายอุปกรณ์รถยนต์ หมายเลชทะเบียน บง 5972 อำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายประสงค์ วงศ์พรม ไป บ้านนางอำ สายสะอาด หมู่ที่ 11 บ้านสร้างถ่อนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน ทั้ง 7 แห่ง ประจำภาคเรียนที่ 1/2567 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มิ.ย. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2567 ภาคเรียนที่ 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต (AC) หมู่ที่9 สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่9 บ้านนาคู ตำบลสร้างถ่อน้อย กว้าง 5-4 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,781 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต (AC) หมู่ที่9 สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่9 บ้านนาคู ตำบลสร้างถ่อน้อย กว้าง 5-4 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,781 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พ.ค. 2567
จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างถ่อ หมู่ที่11 บ้านสร้างถ่อนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตรวจสอบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ค. 2567