องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

Sangthonoi Subdistrict Administration Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 10

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๖ แห่ง ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน ทั้ง 7 แห่ง ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 นม ยู เอช ที (UHT) ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 2566
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางภายในตำบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่1,3,5,11 และหมู่ที่13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 2566
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายอุปกรณ์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 3596 อำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ย. 2566
จ้างเหมาแต่งหน้าทำผม พร้อมเครื่องแต่งกายสำหรับนางนพมาศ ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำกระทงใหญ่จากวัสดุธรรมชาติ เพื่อใช้ในประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ย. 2566
จ้างเหมาคณะกลองยาวเครื่องปั่นไฟ และขบวนแห่พร้อมเครื่องแต่งกาย แต่งหน้าทำผมนางรำ จำนวน 30 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ย. 2566
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางภายในตำบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 2,4,6,7,8,9,10,และหมู่ที่12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๖ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าหมายเลขทะเบียน 80-6055 อำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ย. 2566
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายอุปกรณ์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 3596 อำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๖ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในเขตพืนที่รับผิดชอบ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พ.ย. 2566
ซื้อแบบพิมพ์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ย. 2566
จ้างเหมาถ่ายเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ต.ค. 2566
ซื้อแบบพิมพ์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ต.ค. 2566
ซื้อแบบพิมพ์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ต.ค. 2566
จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านโนนแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านคำข่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างถ่อนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2566
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อคอนกรีต หมู่ที่5 บ้านคึมน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2566
จ้างโครงการติดตั้งระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่12 บ้านโนนแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อระบายน้ำ คสล.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ย. 2566
ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ย. 2566
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ย. 2566
ซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ย. 2566
ซื้อเครื่องคอริ่งเจาะคอนกรีต (งานก่อสร้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ย. 2566
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (งานก่อสร้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมร่องระบายน้ำ สายรอบหมู่บ้าน หมู่ที่5 บ้านคึมน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้าน ผ.ร.ส.สุข สายสะอาด หมู่ที่11 บ้านสร้างถ่อนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 2566
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 2566
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LEDขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 2566
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 2566
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 2566
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 2566
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 2566