องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

Sangthonoi Subdistrict Administration Organization

การให้บริการ รถดูดสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: การให้บริการ รถดูดสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตรวจรับรองและประเมินรถดูดสิ่งปฏิกูล ที่ขออนุญาตดำเนินการในพื้นที่ ตามข้อบัญญัติ อบต.สร้างถ่อน้อย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2563


วันที่ : 3 ตุลาคม 2565   View : 335