องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

Sangthonoi Subdistrict Administration Organization

นโยบายของผู้บริหาร


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: นโยบายของผู้บริหาร

นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย
 
1. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1.1 จัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานตามตัวชี้วัดของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และเพียงพอ ต่อความต้องการของประชาชน
1.2 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในพื้นที่ให้มีมาตรฐานของ กระทรวงศึกษาธิการและ เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
1.3 จัดการศึกษาเรียนรู้นอกระบบ ด้ายการพัฒนาองค์ความรู้ด้านอาชีพพื้นฐานและอาชีพเสริมที่เหมาะสมของหมู่บ้านและท้องถิ่น
1.4 จัดทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ดีมีคุณธรรม
1.5 ส่งเสริม และสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้จากปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.6 อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และทำนุบำรุงศาสนาให้ดำรงอยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนโดยสนับสนุน กิจกรรมทางศาสนา และวันสำคัญอย่างต่อเนื่อง
1.7 ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยจากสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย
1.8 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนใส่ใจการศึกษาของบุตรหลานและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการ ศึกษา

2. ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2.1 จัดทำสวนสาธารณะโดยให้มีสถานที่ออกกำลังกายและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนกีฬาตำบลให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
2.3 จัดให้มีสวัสดิการในการตรวจสุขภาพสำหรับเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ
2.4 วางแผนจัดทำผังเมืองของท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่เป็นระเบียบของชุมชนและป้องกันโรคติดต่อต่างๆในพื้นที่
2.5 บริหารจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลอย่างมีประสิทธิภาพ
2.6 ควบคุมกิจการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน
2.7 ส่งเสริมสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข อสม.อย่างเต็มรูปแบบ
2.8 รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.9 ส่งเสริมสนับสนุนนโยบายของรัฐในการต่อสู้เพื่อเอาชนะปัญหายาเสพติด

3.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3.1 ก่อสร้างปรับปรุงและบำรุงรักษา ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนในการให้บริการสาธารณูปโภคต่างๆ ในพื้นที่
3.3 พัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติให้เกิดประโยชน์เพื่อการอุปโภค-บริโภค และเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน
3.4 ให้มีระบบการประปา การไฟฟ้าส่องสว่าง อย่างเพียงพอ
3.5 ปรับปรุงถนนหนทางให้สามารถรองรับการขยายตัวของหมู่บ้านและเขตรอยต่อระหว่างท้องถิ่น

4. ด้านเศรษฐกิจและสังคม
4.1 ส่งเสริมสนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดำริ
4.2 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ป่าดงใหญ่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อก่อให้เกิดรายได้แก่ชุมชน
4.3 จัดให้มีศูนย์และสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ที่ถูกทอดทิ้งไม่มีผู้ดูแลและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
4.4 ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยกรณีข้อพิพาทและที่ปรึกษาทางกฎหมาย
4.5 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนระดับรากหญ้าด้วยการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ
4.6 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มอาชีพตามความต้องการของชุมชนให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้
3.4.7 ส่งเสริมสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพของ อปพร. อย่างเต็มรูปแบบ
3.4.8 จัดให้มีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยโดยมีรถเคลื่อนที่เร็วเพื่อช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุภัยต่างๆ
4.9 จัดให้เจ้าหน้าที่ อปพร.ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ออกตรวจรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรมอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
4.10 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนในชุมชน

5. ด้านการเมืองการบริหาร
5.1 เพิ่มทักษะความสามารถของพนักงานและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ อันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศในการบริการประชาชน ในฐานะที่เป็นบริกรของสังคม
5.2 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนให้รวดเร็ว เสมอภาค เป็นธรรม
5.3 บริหารงานด้ายความโปร่งใส มีความรับผิดชอบตามหลักธรรมาภิบาล (Good   Governance)
5.4 ปรับปรุงและพัฒนารายได้ ในด้านการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมให้ทั่วถึงและเป็นธรรม
5.5 ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน และพัฒนาท้องถิ่น
5.6 ส่งเสริมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
5.7 จัดให้มีการดำเนินงานให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
5.8 ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีการดำเนินงานอย่างบูรณาการกับทุกภาคส่วน
5.9 ปรับปรุงข้อบัญญัติท้องถิ่นให้เหมาะสมทันสมัย เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการักษาความสงบภายใน ท้องถิ่น
วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2561   View : 1801