องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

Sangthonoi Subdistrict Administration Organization

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

018  แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2567-2570

019  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566

021  การขับเคลื่อนจริยธรรม
- คำสั่งจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
- แนวปฏิบัติ Dos & Don'ts
- การฝึกอบรม/กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน ปี พ.ศ.2567


034 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

035 การดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 - รายงานผลการวิเคราะห์การประเมิน ITA

 
วันที่ : 15 มกราคม 2567   View : 115