องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

Sangthonoi Subdistrict Administration Organization

ระบบเศรษฐกิจ


ออนไลน์ : 15

หัวข้อ :: ระบบเศรษฐกิจ

 ระบบเศรษฐกิจ
 
1 การเกษตร
ประชาชนในเขตตำบลสร้างถ่อน้อย ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ คือ ทำนา ทำสวน ทำไร่ ปลูกมันสำปะหลัง ปลูกพืชหมุนเวียน และเลี้ยงสัตว์ เช่น โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ เป็นต้น
– พืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญ ได้แก่ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา และปาล์มน้ำมัน

2  การประมง
ประชาชนในเขตตำบลสร้างถ่อน้อยที่ทำการประมงจะเป็นปลาตามธรรมชาติในแหล่งน้ำจืดซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการประมงเพื่อบริโภคภายในครอบครัวและมีบางส่วนที่จะทำเพื่อค้าขาย

3 การปศุสัตว์
ประชาชนส่วนใหญ่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ คือ วัว ควาย ปลาน้ำจืด เป็นต้น

4  การบริการ
ภายในเขตตำบลสร้างถ่อน้อย มีสถานประกอบธุรกิจการค้า เป็นจำนวนมาก เช่น ร้านขายของชำ ร้านอาหาร ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง  ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ร้านตัดผม เป็นต้น
รายการ จำนวน(แห่ง) รายการ จำนวน(แห่ง)
1. ธนาคารชุมชน 1 12. โกดังเก็บตู้/เฟอร์นิเจอร์ 3
2. ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก 17 13. ร้านเชื่อมเหล็ก 1
3. ปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่ 1 14. ขายผักสด/ผลไม้ 3
4. โรงสีขนาดเล็ก 26 15. ร้านอาหารตามสั่ง 6
5. โรงสีชนาดกลาง 68 16. ขายชานมไข่มุก 6
6. ร้านขายของขำ 69 17. ร้านเสริมสวย 5
7. กิจการจำหน่ายปุ๋ยชีวภาพ 1 18. ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า 3
8. ร้านซ่อมรถ 9 19. ร้านบริการอินเตอร์เน็ต 2
9. ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 2 20. ร้านก๋วยเตี๋ยว 6
10. คลินิก 1 21 บริการล้างอัดฉีด 2
11. ร้านตัดผมชาย 3 22. ขายอาหาร 5
 
5  การท่องเที่ยว
ตำบลสร้างถ่อน้อย มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ได้แก่

              1) ป่าดงใหญ่ ป่าดงใหญ่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ  มีพื้นที่ประมาณ 25,000 ไร่ แต่เดิมเป็นป่าเบญจพรรณในปี 2500 – 2505 ราษฎรได้แผ้วถางทำไร่ปอจนเป็นป่าเสื่อมโทรม ต่อมาราษฎรตำบลสร้างถ่อน้อย ได้เล็งเห็นความสำคัญของป่าและพยายามอนุรักษ์ทรัพยากรไว้ให้คนรุ่นหลัง จึงพยายามฟื้นฟูป่าให้กลับสู่สภาพเดิมและเพื่อสนองต่อคุณงามความดี สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ จึงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตกับหมู่บ้านที่มีการรักษาป่าดีเด่น เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538
 
 

              2.สวนสัตว์เปิดเฉลิมพระเกียรติบ้านนาคู

 
ตั้งอยู่บ้านนาคู หมู่ที่ 9 ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ จัดสร้างเมื่อ พ.ศ. 2540 มีพื้นที่ จำนวน 32 ไร่ ภายในบริเวณสวนสัตว์ มีปูชนียะสถานทางประวัติศาสตร์ หอคอยชมวิวของป่าดงใหญ่ สัตว์ต่างๆ มากมาย
 
              3.ฝายลำเซบาย ตั้งอยู่บ้านสร้างถ่อนอก หมู่ที่ 1,11 ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ ก่อสร้างขึ้นโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้างฝายกั้นลำเซบายสำหรับสูบน้ำเพื่อการเกษตร และการประมง  และมีทัศนียภาพสวยงาม

              4. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสร้างถ่อนอก มีอาคารทรงงาน มีโรงฝึกงานศิลปาชีพ 2  หลัง มีอาคารจำหน่ายสินค้า ด้านหน้าของอาคารทรงงานมีป้าย พระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  ที่พระราชทานแก่ ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าเมื่อคราวเสด็จตำบลสร้างถ่อน้อย วันที่  29 พฤศจิกายน 2538

              5. สวนสาธารณหนองสีโว  ตั้งอยู่บ้านนาคู หมู่ที่ 9 มีทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นสถานที่พักผ่อนของนักท่องเที่ยว

 

 

6 อุตสาหกรรม
การอุตสาหกรรมในเขตตำบลสร้างถ่อน้อย ส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมการบริการขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก  เช่น  อู่ซ่อมรถ ซ่อมรถเครื่องจักรทางการเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์และโรงสีข้าว ส่วนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในเขตตำบลสร้างถ่อน้อยยังไม่มีผู้ประกอบการ
 
 
7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
การพาณิชยกรรมและการบริการภายในเขตตำบลสร้างถ่อน้อย
รายการ จำนวน(แห่ง) รายการ จำนวน(แห่ง)
1.ธนาคารชุมชน 1 14.โกดังเก็บตู้/เฟอร์นิเจอร์ 3
2.ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก 17 15.ร้านเชื่อมเหล็ก 1
3.ปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่ 1 16.กิจการค่าเช่าที่ 5
4.โรงสีขนาดเล็ก 26 17.ร้านอาหารตามสั่ง 6
5.โรงสีชนาดกลาง 68 18.ขายชานมไข่มุก 6
6.ร้านค้า 69 19.ร้านเสริมสวย 5
7. กิจการจำหน่ายปุ๋ยชีวภาพ 1 20.ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า 3
8.ร้านซ่อมรถ 9 21.ร้านบริการอินเตอร์เน็ต 2
9.ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 2 22.โรงเพาะเห็ด 2
10.โรงเก็บยางเก่า 1 23.ร้านก๋วยเตี๋ยว 6
11.คลินิก 1 24. บริการล้างอัดฉีด 2
12.ร้านตัดผมชาย 3 25.ขายอาหาร 5
13.โรงผลิตปุ๋ยชีวภาพ 1 26.ขายผักสด/ผลไม้ 3
 
 
อาชีพในเขตตำบลสร้างถ่อน้อย
อาชีพหลักทำนาทำสวน
อาชีพรองกลุ่มอาชีพต่างๆมีดังนี้
                   กลุ่มทอผ้า
                   ศูนย์ผลิตและจำหน่ายการแปรรูปไม้ไผ่
                   กลุ่มเจียระไนพลอย
                   กลุ่มเลี้ยงโคครบวงจรป่าดงใหญ่
                   กลุ่มท่องเที่ยวและการเรียนรู้ตำบลสร้างถ่อน้อย
 
8 แรงงาน
แรงงานในเขตตำบลสร้างถ่อน้อยส่วนใหญ่จะเป็นการจ้างทำงานทั่วไปแบบรายวัน เช่น จ้างทำการเกษตร จ้างทำสวน ทำไร่ เป็นต้น
 

 
วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2561   View : 2225