องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

Sangthonoi Subdistrict Administration Organization

องค์การบริหารส่วนตำบล


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: องค์การบริหารส่วนตำบล

กฏหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
       ประจำปี   2547 - 2548
 
         โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

กฏหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 
      ประจำปี 2545 - 2547

        โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด
                            กฎกระทรวง (พ.ศ. 2539 )dookdik

                           กฏกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2540)dookdik

                      กฏกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2541)dookdik

             

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538
 
                            ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2543)dookdik

                    ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2544)dookdik

                    ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2547)dookdik


  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายก              องค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหาร        ส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหาร
       ส่วนตำบล พ.ศ.2547


 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายก              องค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหาร        ส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหาร
       ส่วนตำบล (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548


  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสำรวจเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตสภาตำบลหรือ            องค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อไปรวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหรือหน่วยการบริหารราชการ        ส่วนท้องถิ่นอื่น พ.ศ.2547

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2540

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการทำนิติกรรมสภาตำบล พ.ศ. 2538

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้สภาตำบลยังได้รับจัดสรรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด         พ.ศ. 2543

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการมอบหมายให้สภาตำบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     ช่วยเหลือในการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง พ.ศ. 2543


ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินตอบแทนสภาตำบล รองประธานสภาตำบล สมาชิกสภา              ตำบล  เลขานุการสภาตำบล พ.ศ. 2538

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของสภาตำบล ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2543

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ้างลูกจ้างสภาตำบล พ.ศ. 2538
วันที่ : 24 มิถุนายน 2562   View : 1775