องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

Sangthonoi Subdistrict Administration Organization

บทบาทหน้าที่


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: บทบาทหน้าที่

 
 
กองช่าง
 
          มีผู้อำนวยการกองช่าง  (นักบริหารงานช่าง  7)  เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างของ กองช่าง  โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ  ออกแบบ  การจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบการก่อสร้างงานควบคุมอาคาร  งานเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่อง  การควบคุมและการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับแผนการเก็บรักษา  การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์  อะไหล่และน้ำมันเชื้อเพลิง  งานสวนสาธารณะ  งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ  ให้เป็นไปตามระเบียบ  กฎหมาย  และหนังสือสั่งการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ประกอบด้วยส่วนราชการภายใน  ดังนี้

งานสาธารณูปโภค  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานด้านการก่อสร้างอาคาร  ถนน  ทางเท้า  และสิ่งติดตั้งอื่น ๆ
 • งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง
 • งานซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร  ถนน  ทางเท้า
 • งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
 • งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
 • งานควบคุมพัสดุด้านโยธา
 • งานซ่อมบำรุงรักษาสาธารณูปการ
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานวิศวกรรม  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • ออกแบบ  คำนวณด้านวิศวกรรมถนน  อาคาร  และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
 • งานวางโครงการและการก่อสร้างด้านวิศวกรรม  งานถนน  งานอาคาร  และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
 • งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม  งานถนน  อาคาร  และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
 • งานออกแบบรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม  งานถนน  อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
 • งานบริการแบบแปลนก่อสร้างอาคารให้แก่ประชาชน
 • งานสำรวจข้อมูลรายละเอียด  เพื่อคำนวณออกแบบ  กำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม  งานถนน  อาคาร  และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
 • งานศึกษาวิเคราะห์  วิจัยทางด้านวิศวกรรม  งานถนน  อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
 • งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม  งานถนน  อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
 • งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม  งานถนน  อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
 • งานการวางผังเมืองของเทศบาล
 • งานออกแบบและเขียนแบบ
 • งานสถาปัตยกรรม
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานอาคาร  สถานที่  และไฟฟ้าสาธารณะ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่
 • งานซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
 • งานวางแผนการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าแรงต่ำ
 • งานในการติดตั้ง  ประกอบ  ดัดแปลง  ปรับปรุง  บำรุงรักษา  ซ่อมแซมเครื่องจักร  เครื่องมือ  เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า
 • 5)  งานเบิกจ่ายจัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้  และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
 • งานรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานในหน่วยงาน
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานสารบรรณ
 • งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
 • งานสารณกุศลของเทศบาล  และหน่วยงานต่าง ๆ  ที่ขอความร่วมมือ
 • งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนของกองช่าง  รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติงาน
 • งานตรวจสอบ  แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
 • งานจัดทำคำสั่งและประกาศของกองช่างเทศบาลตำบลซำสูง
 • งานรับเรื่องร้องทุกข์  และร้องเรียน
 • งานสวัสดิการต่าง ๆ
 • งานพัสดุและทรัพย์สินของกองช่าง
 • งานการเงินและบัญชีของกองช่าง
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 
วันที่ : 1 มีนาคม 2564   View : 1227