องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

Sangthonoi Subdistrict Administration Organization


ออนไลน์ : 9ข้อมูลพื้นฐาน

01.โครงสร้าง

https://www.sangthonoi.go.th/index.html
https://www.sangthonoi.go.th/file9.html
https://www.sangthonoi.go.th/upload/file/20240214133101File.pdf


02.ข้อมูลผู้บริหาร
หน้าหลัก

https://www.sangthonoi.go.th/index.html
ผู้บริหาร
https://www.sangthonoi.go.th/position-1.html
สมาชิกสภาฯ
https://www.sangthonoi.go.th/position-2.html
หัวหน้าส่วนราชการ

https://www.sangthonoi.go.th/position-9.html


03.อำนาจหน้าที่
https://www.sangthonoi.go.th/index.html
https://www.sangthonoi.go.th/page-33.html


04.ข้อมูลการติดต่อ
https://www.sangthonoi.go.th/index.html
https://www.sangthonoi.go.th/page-22.html


05.ข่าวประชาสัมพันธ์
- ข่าวประชาสัมพันธ์แบบวัด EIT ของหน่วยงาน
https://itas.nacc.go.th/go/verifyotpeit?tokenId=3965869&tokenValue=c97ce696-4461-4603-a218-465a4d775f49&departmentId=7724

- ข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2567
https://www.sangthonoi.go.th/newsboard-1.html
https://www.sangthonoi.go.th/news-277.html
https://www.sangthonoi.go.th/news-275.html


06.Q&A ช่องทางการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ
- กระดานถาม-ตอบ

https://www.sangthonoi.go.th/page-44.html
- แชทเชื่อมโยงกับเพจ อบต.สร้างถ่อน้อย
https://www.facebook.com/plugins/live_chat/continue_as/?page_id=284528121675165&request_id=490a8203-4861-4de1-8972-3ea94cdc74b8&chat_plugin_upgrade=0&chat_plugin_re_engagement_opt_in=0&has_logged_in=1&chat_plugin_switch_account=0#_=_

 การบริหารงานและงบประมาณ

07.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน


https://www.sangthonoi.go.th/pagein-36.html

https://www.sangthonoi.go.th/upload/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99.pdf

https://www.sangthonoi.go.th/upload/files/07%20%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99.pdf


https://www.sangthonoi.go.th/upload/files/%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%883%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4.pdf

08.แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
https://www.sangthonoi.go.th/index.html
https://www.sangthonoi.go.th/pagein-59.html
https://www.sangthonoi.go.th/upload/files/(%20%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%2008)%20%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%20%E0%B8%9E_%E0%B8%A8_%2025.pdf

https://www.sangthonoi.go.th/upload/files/08%20%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%20%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%206%20%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%2031%20%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%84_67.pdf

09.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
https://www.sangthonoi.go.th/index.html
https://www.sangthonoi.go.th/pagein-74.html
https://www.sangthonoi.go.th/upload/files/(%20%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%2009%20)%20%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%20%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87.pdf


010.คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
หน้าหลัก - https://www.sangthonoi.go.th/index.html
งานที่ 1https://www.sangthonoi.go.th/upload/files/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%20010%20%20%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%20%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C%202567.pdf
งานที่ 2
https://www.sangthonoi.go.th/upload/files/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%2010%20%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%202567.pdf
งานที่ 3
https://www.sangthonoi.go.th/upload/files/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%20010%20%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%203%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf

011.คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ*
หน้าหลัก https://www.sangthonoi.go.th/index.html
คู่มือที่ 1 คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
https://www.sangthonoi.go.th/upload/files/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AD.pdf

คู่มือที่ 2 คู่มือการขออนุญาตประกอบกิจการรับทำ เก็บและขนสิ่งปฏิกูล
https://www.sangthonoi.go.th/upload/files/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3(1).pdf

คู่มือที่ 3 คู่มือการขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร
https://www.sangthonoi.go.th/upload/files/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%20011%20%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD.pdf​


012.ข้อมูลสถิติการให้บริการ*
หน้าหลัก https://www.sangthonoi.go.th/index.html
หัวข้อ https://www.sangthonoi.go.th/pagein-85.html

สถิติการให้บริการผ่าน E-Service

https://www.sangthonoi.go.th/upload/files/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD012%20E-Service20022024152940.pdf

สถิติการให้บริการผ่าน Walk-in
https://www.sangthonoi.go.th/upload/files/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD012%20walk%20-in.pdf

013.EService

014.รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

https://www.sangthonoi.go.th/index.html
https://www.sangthonoi.go.th/event-36.html
https://www.sangthonoi.go.th/upload/files/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%20O%2014.pdf


015.ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
https://www.sangthonoi.go.th/index.html
https://www.sangthonoi.go.th/pagein-37.html
https://www.sangthonoi.go.th/upload/files/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%20O%2015.pdf


016.ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

017.รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

018.แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

https://www.sangthonoi.go.th/index.html
https://www.sangthonoi.go.th/event-35.html
https://www.sangthonoi.go.th/upload/files/O18%20-%20%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%202567-2569.pdf


019.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
https://www.sangthonoi.go.th/index.html
https://www.sangthonoi.go.th/event-35.html
https://www.sangthonoi.go.th/upload/files/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%2019%20%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2.pdf

020.ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หน้าหลัก https://www.sangthonoi.go.th/index.html
หัวข้อ https://www.sangthonoi.go.th/pagein-81.html
-ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร 
https://www.sangthonoi.go.th/upload/files/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%20020%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99(1).pdf
-ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภา
https://www.sangthonoi.go.th/upload/files/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%20020%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2(1).pdf
-ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
https://www.sangthonoi.go.th/upload/files/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD020%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99.pdf


021.การขับเคลื่อนจริยธรรม
หน้าหลัก 
https://www.sangthonoi.go.th/index.html
การขับเคลื่อนจริยธรรม https://www.sangthonoi.go.th/pagein-84.html
คำสั่งจัดตั้งทีม 
https://www.sangthonoi.go.th/upload/files/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD021%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4(1).pdf
คำสั่งคณะทำงาน
https://www.sangthonoi.go.th/upload/files/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD021%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2(1).pdf
แนวทางปฏิบัติ Dos&Don'ts
https://www.sangthonoi.go.th/upload/files/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD021(2)%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%20dos%20don'ts.pdf
การฝึกอบรมด้านจริยธรรม
https://www.sangthonoi.go.th/img-403.html

 การส่งเสริมความโปร่งใส
022.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

https://www.sangthonoi.go.th/index.html
https://www.sangthonoi.go.th/pagein-77.html
https://www.sangthonoi.go.th/upload/files/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%20022.pdf


023.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
https://www.sangthonoi.go.th/index.html
https://www.sangthonoi.go.th/contact2.html

024.ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- หน้าหลัก  https://www.sangthonoi.go.th/index.html

- หัวข้อ https://www.sangthonoi.go.th/pagein-71.html
- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
https://www.sangthonoi.go.th/upload/files/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD024%20%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%81.pdf

025.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
- หน้าหลัก
https://www.sangthonoi.go.th/index.html

- หัวข้อการประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group)
 แนวทางจัดงานวันเด็กแหห่งชาติ 2567
https://www.sangthonoi.go.th/news-281.html

 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน

026.ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
หน้าหลัก https://www.sangthonoi.go.th/index.html
หัวข้อ https://www.sangthonoi.go.th/event-31.html
-ประกาศฉบับภาษาไทย
https://www.sangthonoi.go.th/upload/files/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD026%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D%20(%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2).pdf
-ประกาศฉบับภาษาอังกฤษ
https://www.sangthonoi.go.th/upload/files/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%20026%20%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9.pdf


027.การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
หน้าหลัก https://www.sangthonoi.go.th/index.html
หัวข้อ https://www.sangthonoi.go.th/event-31.html
การสร้างวัฒนธรรม https://www.sangthonoi.go.th/news-282.html


028.รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

https://www.sangthonoi.go.th/upload/files/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%20No%20Gift%20Policy%201942567.pdf

029.รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
https://www.sangthonoi.go.th/upload/files/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%20029%20%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0.pdf

030.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

https://www.sangthonoi.go.th/index.html
https://www.sangthonoi.go.th/event-34.html
https://www.sangthonoi.go.th/upload/files/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%20O30.pdf


031.รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 
https://www.sangthonoi.go.th/index.html
https://www.sangthonoi.go.th/event-34.html
https://www.sangthonoi.go.th/upload/files/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%20O31%20%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf


 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

032.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

https://www.sangthonoi.go.th/index.html
https://www.sangthonoi.go.th/pagein-40.html
https://www.sangthonoi.go.th/upload/files/(%20%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%2032%20)%20%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%20%E0%B8%9E_%E0%B8%A8_%202567.pdf


033.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
https://www.sangthonoi.go.th/index.html
https://www.sangthonoi.go.th/pagein-51.html
https://www.sangthonoi.go.th/upload/files/(%20%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%2033%20)%20%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81(1).pdf


034.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
https://www.sangthonoi.go.th/index.html
https://www.sangthonoi.go.th/event-35.html
https://www.sangthonoi.go.th/upload/files/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%2035%2023022024094834.pdf

035.รายงานผลดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
https://www.sangthonoi.go.th/index.html
https://www.sangthonoi.go.th/event-35.html

https://www.sangthonoi.go.th/upload/files/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%2035%2023022024094834(1).pdf
View : 479