องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

Sangthonoi Subdistrict Administration Organization

กิจกรรมปลุกจิตสำนึก สร้างทัศนคติและค่านิยมที่ดี(No Gift Policy)


ออนไลน์ : 24

หัวข้อ :: กิจกรรมปลุกจิตสำนึก สร้างทัศนคติและค่านิยมที่ดี(No Gift Policy)

กิจกรรมสร้างปลุกจิตสำนึก (No Gift Policy)
 
                     ในวันที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย จัดกิจกรรมปลุกจิตสำนึก สร้างทัศนคติและค่านิยมที่ดี
ในการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่รัฐ มีจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนันทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  โดย  นายดาบชัย  พิทักษ์เทพสมบัติ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สร้างถ่อน้อย ได้จัดประชุมพนักงานส่วนตำบลฯ เพื่อมอบนโยบายเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ใสสะอาด 2567” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญของกำนันทุกชนิด
จากกการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและพัฒนาองค์กรให้ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 
                     
                                                                
             

 
โพสโดย : แอดมิน   วันที่ : 15 มกราคม 2567   View : 127
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2561 สมัยแรก  (ดู 391)
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561  (ดู 380)
เวทีประชาพิจารณ์ต่อฉบับร่าง “ธรรมนูญประชาชน”  (ดู 641)
ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากรอบการประเมินระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560- 31 มีนาคม 2561  (ดู 472)
ลงเวลาปฏิบัติราชการ การกำหนดจำนวนครั้งของการลา และการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (ดู 468)
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง  (ดู 430)
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อยเปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562  (ดู 436)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :