องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

Sangthonoi Subdistrict Administration Organization

คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล

เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ใรเรื่องต่างๆดังนี้

 
 
1. การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
            


2.การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น

3.การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

4.การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้า
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น

5.การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ในสำนักหรือกอง
 
                             *  การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ในสำนักปลัด
                                *  การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ในกองคลัง
                                *  กองช่างการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ใน
                                *  การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ในกองการศึกษา ศาสนา
                                    และวัฒนาธรรม
                               

6.การมอบอำนาจของรองนายกองค์การบริหารสวนตำบล ให้รองนายกฯ

7. การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ปลัด


               * ประกาศ การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฎิบัติราชการแทน
               
* คำสั่ง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฎิบัติราชการแทน
                       
วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565   View : 849