องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

Sangthonoi Subdistrict Administration Organization


ออนไลน์ : 9


 

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ 01 โครงสร้าง
- โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย
-
http://www.sangthonoi.go.th/index.html
-http://www.sangthonoi.go.th/file9.html
-http://www.sangthonoi.go.th/upload/file/20211222160250File.pdf

ข้อ 02 ข้อมูลผู้บริหาร
- ข้อมูลชื่อ-สกุลของนายก อบต./รองนายก อบต./เลขนุการนายก อบต. พร้อมเบอร์โทรศัพท์
- ข้อมูลชื่อ-สกุล หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมเบอร์โทรศัพท์
-http://www.sangthonoi.go.th/index.html
-http://www.sangthonoi.go.th/position-1.html
-http://www.sangthonoi.go.th/position-9.html

ข้อ 03  อำนาจหน้าที่
- อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

-http://www.sangthonoi.go.th/index.html
-http://www.sangthonoi.go.th/page-33.html

ข้อ 04  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
-
http://www.sangthonoi.go.th/index.html
-http://www.sangthonoi.go.th/pagein-36.html
-http://www.sangthonoi.go.th/upload/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%202565.pdf

ข้อ 05  ข้อมูลการติดต่อ
- ข้อมูลการติดต่อ/ที่อยู่องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

-http://www.sangthonoi.go.th/index.html
-http://www.sangthonoi.go.th/page-22.html

ข้อ 06  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

-http://www.sangthonoi.go.th/index.html
-http://www.sangthonoi.go.th/pagelist-26.html
-http://www.dla.go.th/upload/regulation/type1/2552/11/413_1.pdf

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข้อ 07 ข่าวประชาสัมพันธ์
-  ข่าวประชาสัมพันธ์

-http://www.sangthonoi.go.th/index.html
-http://www.sangthonoi.go.th/newsboard-1.html
-http://www.sangthonoi.go.th/news-199.html

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 
ข้อ 08  Q&A
          - กระดานถาม-ตอบ โดยเป็นการสื่อสารสองทาง

-http://www.sangthonoi.go.th/index.html
-http://www.sangthonoi.go.th/page-44.html

ข้อ 09  Social Network
          - ช่องทางติดต่อเพจเฟสบุ๊ค อบต.สร้างถ่อน้อย
          - เพจเฟสบุ๊ค อบต.สร้างถ่อน้อย

-http://www.sangthonoi.go.th/index.html
-https://www.facebook.com/sangthonoi045548025/
 

แผนการดำเนินงาน 

ข้อ 010  ผลการดำเนินงานประจำปี
          - แผนดำเนินงาน
-
http://www.sangthonoi.go.th/index.html
-http://www.sangthonoi.go.th/pagein-59.html
-http://www.sangthonoi.go.th/upload/files/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202565.pdf

ข้อ 011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
          - รายงานผลแผนการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
-

ข้อ 012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
          - รายงานผลแผนดำเนินงานประจำปี รอบ 12 เดือน


การปฏิบัติงาน

ข้อ 013  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

-http://www.sangthonoi.go.th/
-http://www.sangthonoi.go.th/pagein-34.html
- คู่มือการเขียนทะเบียนประวัติ
http://www.sangthonoi.go.th/upload/files/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4.pdf
- คู่มือการเลื่อนระดับ
http://www.sangthonoi.go.th/upload/files/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A.pdf
- คู่มืองานธุรการ
http://www.sangthonoi.go.th/upload/files/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf
- คู่มืองานสารบรรณ
http://www.sangthonoi.go.th/upload/files/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93_(1).pdf
- คู่มือสวัสดิการพนักงานส่วนตำบล
http://www.sangthonoi.go.th/upload/files/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99.pdf
- คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
http://www.sangthonoi.go.th/upload/files/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%20%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%97.pdf

ข้อ 014  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
- คู่มือการให้บริการประชาชน

-http://www.sangthonoi.go.th/index.html
-http://www.sangthonoi.go.th/pagein-32.html
-http://www.sangthonoi.go.th/upload/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2.pdf


ข้อ 015  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
- สถิติผู้รับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
-

ข้อ 016  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
-
http://www.sangthonoi.go.th/index.html
-http://www.sangthonoi.go.th/pagein-66.html
-http://www.sangthonoi.go.th/upload/files/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B52564.pdf

ข้อ 017  E-Service
- E-Service ช่องทางการส่งคำร้องออนไลน์
-
http://www.sangthonoi.go.th/index.html
-http://www.sangthonoi.go.th/eservice.html
-http://www.sangthonoi.go.th/contact6.html

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

ข้อ 018  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565
-
http://www.sangthonoi.go.th/index.html
-http://www.sangthonoi.go.th/file2.html
-http://www.sangthonoi.go.th/upload/file/20220127144453File.pdf
          

ข้อ 019  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
- รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน(ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565)

ข้อ 020  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564


การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อ 021  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ

ข้อ 022  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
- ข่าวและประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย
-
http://www.sangthonoi.go.th/index.html
-http://www.sangthonoi.go.th/egplist-1.html
-http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=65027476656&templateType=W2&temp_Announ=D&temp_itemNo=1&seqNo=2

ข้อ 023  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

ข้อ 024  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564


การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ 025 นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล

-http://www.sangthonoi.go.th/index.html
-http://www.sangthonoi.go.th/event-26.html
1.การสรรหาและการคัดเลือก

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2563

http://www.sangthonoi.go.th/upload/files/1_%20%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5(1).pdf

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561

http://www.sangthonoi.go.th/upload/files/7_%20%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7.pdf
 

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

http://www.sangthonoi.go.th/upload/files/8_%20%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A5.pdf

2.การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก  การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562

http://www.sangthonoi.go.th/upload/files/6_%20%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B7%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B7%E0%B9%88.pdf

3.การพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2564 – 2566

http://www.sangthonoi.go.th/upload/files/2_%20%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%20%E0%B8%9E_%E0%B8%A8_%202564%20-%202566(1).pdf
หลักเกณฑ์การประกันสุขภาพการฝึกอบรมบุคลากร
http://www.sangthonoi.go.th/upload/files/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AF.pdf
 

4.การประเมินผลกาารปฏิบัติงานของบุคลากร
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานพนักงานครู พ.ศ.2561

5.การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558

มาตรการทางวินัยหรือการลงโทษและการเสริมสร้างขวัญกำลังใจข้อ 026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ข้อ 027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

http://www.sangthonoi.go.th/index.html
http://www.sangthonoi.go.th/event-26.html
1.การสรรหาและการคัดเลือก

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2563

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

2.การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก  การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562

3.การพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2564 – 2566

- หลักเกณฑ์การประกันสุขภาพการอบรมบุคลากร

4.การประเมินผลกาารปฏิบัติงานของบุคลากร
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานพนักงานครู พ.ศ.2561

5.การให้คุณให้โทษ

View : 787