องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

Sangthonoi Subdistrict Administration Organization

ถังขยะเปียก


ออนไลน์ : 28

หัวข้อ :: ถังขยะเปียก

เรียน ผู้บังคับบัญชา วันที่ 19 ม.ค 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อยร่วมกับคณะทำงานสำรวจการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนระดับหมู่บ้าน ได้ดำเนินการลงพื้นที่ RE - X - RAY สำรวจการดำเนินการจัดทำโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ของทุกครัวเรือน โดยมีครัวเรือนที่เข้าร่วมจัดทำโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน จำนวน 1,790 ครัวเรือน พบว่ามีการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกทุกครัวเรือน, มีการใช้งานของถังขยะเปียกอย่างถูกวิธีทุกครัวเรือน และมีการใช้งานถังขยะเปียกอยู่เป็นประจำทุกครัวเรือน พร้อมกับดำเนินการเตรียมความพร้อมในการรองรับการทวนสอบจากผู้ประเมินภายนอก
โพสโดย : แอดมิน   วันที่ : 19 มกราคม 2567   View : 154
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2561 สมัยแรก  (ดู 391)
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561  (ดู 380)
เวทีประชาพิจารณ์ต่อฉบับร่าง “ธรรมนูญประชาชน”  (ดู 641)
ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากรอบการประเมินระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560- 31 มีนาคม 2561  (ดู 472)
ลงเวลาปฏิบัติราชการ การกำหนดจำนวนครั้งของการลา และการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (ดู 468)
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง  (ดู 430)
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อยเปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562  (ดู 436)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :