องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

Sangthonoi Subdistrict Administration Organization

ประชาสัมพันธ์ แจ้งแผนการดำเนินงานฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้ากรณีระบาด ในพื้นที่ตำบลสร้างถ่อน้อย จังหวัดอำนาจเจริญ


ออนไลน์ : 16

หัวข้อ :: ประชาสัมพันธ์ แจ้งแผนการดำเนินงานฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้ากรณีระบาด ในพื้นที่ตำบลสร้างถ่อน้อย จังหวัดอำนาจเจริญ

ประชาสัมพันธ์ แจ้งแผนการดำเนินงานฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้ากรณีระบาด ในพื้นที่ตำบลสร้างถ่อน้อย จังหวัดอำนาจเจริญ
หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดประสานงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายเชวงศักดิ์ พุทโธ โทรศัพท์ 08 9375 3696
แอดมิน งานประชาสัมพันธ์ อบต.สร้างถ่อน้อย 0 4552 5725
โพสโดย : รุ่งรัตน์   วันที่ : 28 กันยายน 2566   View : 86
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2561 สมัยแรก  (ดู 367)
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561  (ดู 357)
เวทีประชาพิจารณ์ต่อฉบับร่าง “ธรรมนูญประชาชน”  (ดู 622)
ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากรอบการประเมินระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560- 31 มีนาคม 2561  (ดู 454)
ลงเวลาปฏิบัติราชการ การกำหนดจำนวนครั้งของการลา และการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (ดู 448)
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง  (ดู 408)
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อยเปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562  (ดู 414)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :