องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

Sangthonoi Subdistrict Administration Organization

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์

โพสโดย : รุ่งรัตน์   วันที่ : 3 สิงหาคม 2566   View : 79
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2561 สมัยแรก  (ดู 351)
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561  (ดู 344)
เวทีประชาพิจารณ์ต่อฉบับร่าง “ธรรมนูญประชาชน”  (ดู 601)
ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากรอบการประเมินระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560- 31 มีนาคม 2561  (ดู 435)
ลงเวลาปฏิบัติราชการ การกำหนดจำนวนครั้งของการลา และการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (ดู 430)
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง  (ดู 390)
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อยเปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562  (ดู 397)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :