องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

Sangthonoi Subdistrict Administration Organization

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านสร้างถ่อใน ไปวัดป่า บ้านสร้างถ่อในหมู่ที่ 3 ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านสร้างถ่อใน ไปวัดป่า บ้านสร้างถ่อในหมู่ที่ 3 ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านสร้างถ่อใน ไป วัดป่าบ้านสร้างถ่อใน
หมู่ที่ 3 ตำบลสร้างถ่อน้อย  อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

โพสโดย : รุ่งรัตน์   วันที่ : 14 กรกฎาคม 2566   View : 286
ประกาศราคากลาง
โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ  (ดู 213)
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8 สายบ้านหนองไหล ไป บ่อขยะ บ้านหนองไหล  (ดู 162)
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก หมูที่ 10 สายภายในหมุ่บ้าน บ้านใหม่พัฒนา หมูที่ 10  (ดู 100)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอประปาบ้านนาคู หมู่ที่ 9 ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ  (ดู 156)
โครงการก่อสร้างดินพร้อมลงหินลูกรัง หมูที่ 4สายบ้านคำข่า ไปคำขวาง หมูที่ 4 บ้านคำข่า ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ  (ดู 131)
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลูกรัง หมู่ที่ 2 สายหน้าโรงเรียนไปดอนมะยาง หมูที่ 2 บ้านคำน้อย ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ  (ดู 81)
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลูกรัง หมู่ที่ 6 สายห้วยนา ไปบ้านคำน้อยหมู่ที่ 6 บ้านหนองไหลตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ  (ดู 79)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :