องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

Sangthonoi Subdistrict Administration Organization

Dos and Don'ts


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: Dos and Don'ts

 "จำขึ้นใจ Do’s and Don’ts พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ"

     เพื่อให้การขับเคลื่อนจริยธรรมของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามเจตนารมย์ของประมวลจริยธรรม และมีประสิทธิภาพ บุคลากรทุกคนในองค์กรต้องนำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดี ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do’s & Don’ts) ข้อควรทำและข้อไม่ควรทำ
โพสโดย : รุ่งรัตน์   วันที่ : 19 มกราคม 2566   View : 247
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2561 สมัยแรก  (ดู 437)
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561  (ดู 421)
เวทีประชาพิจารณ์ต่อฉบับร่าง “ธรรมนูญประชาชน”  (ดู 683)
ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากรอบการประเมินระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560- 31 มีนาคม 2561  (ดู 521)
ลงเวลาปฏิบัติราชการ การกำหนดจำนวนครั้งของการลา และการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (ดู 563)
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง  (ดู 478)
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อยเปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562  (ดู 475)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :