องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

Sangthonoi Subdistrict Administration Organization

ประชาสัมพันธ์ เปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู็สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


ออนไลน์ : 14

หัวข้อ :: ประชาสัมพันธ์ เปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู็สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โพสโดย : รุ่งรัตน์   วันที่ : 1 ตุลาคม 2565   View : 190
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2561 สมัยแรก  (ดู 367)
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561  (ดู 357)
เวทีประชาพิจารณ์ต่อฉบับร่าง “ธรรมนูญประชาชน”  (ดู 622)
ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากรอบการประเมินระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560- 31 มีนาคม 2561  (ดู 454)
ลงเวลาปฏิบัติราชการ การกำหนดจำนวนครั้งของการลา และการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (ดู 448)
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง  (ดู 408)
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อยเปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562  (ดู 414)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :