การบริหารงานทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: การบริหารงานทรัพยากรบุคคล

   025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- แผนพัฒนาบุคลากร 2564-2566

- การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ   026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารพัฒนาบุคลากร 2564

   027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1.การสรรหาและการคัดเลือก

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2563

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

2.การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก  การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562

3.การพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2564 – 2566

หลักเกณฑ์การประกันสุขภาพการฝึกอบรมบุคลากร

4.การประเมินผลกาารปฏิบัติงานของบุคลากร
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานพนักงานครู พ.ศ.2561

5.การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558

- มาตรการทางวินัยหรือการลงโทษและการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ

028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


034 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
- ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy


035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
- ารประชุมมอบนโยบายพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
- กิจกรรมผู้บริหารประกาศใช้นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
-กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน


036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565

037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน

038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
- การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสื่อสัตย์สุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส


039 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน


041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564


042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- การวิเคราะห์ประเมินคุณธรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายงานผลการวิเคราะห์และประเมินคุณธรรมและโความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

     
วันที่ : 28 มกราคม 65   View : 59