คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ
นายก อบต..สร้างถ่อน้อย
เบอร์โทร : 081-4608071


นายสมศักดิ์ สุนทรพินิจ
รองนายก อบต. สร้างถ่อน้อย
เบอร์โทร : 089-6250667


นายณัฐพล ศิริคุณ
รองนายก อบต. สร้างถ่อน้อย
เบอร์โทร : 081-2788020


นายณัฐวุฒิ สายสะอาด
เลขานุการนายก อบต. สร้างถ่อน้อย