คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ
นายก อบต.สร้างถ่อน้อย
เบอร์โทร : 081-7608071


นายณัฐพล ศิริคุณ
รองนายก อบต.สร้างถ่อน้อย
เบอร์โทร : 081-2788020


นายสมศักดิ์ สุนทรพินิจ
รองนายก อบต.สร้างถ่อน้อย
เบอร์โทร : 089-6250667


นายณัฐวุฒิ สายสอาด
เลขานุการนายก อบต.สร้างถ่อน้อย
เบอร์โทร : 080-1682121