คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 31

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย


นายณัฐพล ศิริคุณ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล


นายสมศักดิ์ สุนทรพินิจ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล


นายณัฐวุฒิ สายสอาด
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย