กองคลัง


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสุนทร ฤกษ์ใหญ่
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสุภาพร ศรีวิเศษ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


ว่าง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นางจรรยารักษ์ อุปมา
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


นายสงบ เสียงใส
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นายศุภวิชญ์ สุภสร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นายสุรพงษ์ พลอาษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวเกวลิน หาฤกษ์
พนักงานจ้างทั่วไป