กองคลัง


ออนไลน์ : 16

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


นางสาวอัญญ์พิชญ์ คุณสัตย์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสุนทร ฤกษ์ใหญ่
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสุภาพร ศรีวิเศษ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


นายชุมพล วรรณโน
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


นางสาวกนกพร สอนไธสง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นางจรรยารักษ์ อุปมา
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


นายสงบ เสียงใส
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นายศุภวิชญ์ สุภสร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นายสุรพงษ์ พลอาษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวเกวลิน หาฤกษ์
พนักงานจ้างทั่วไป