กองช่าง


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


นายยอดเพชร พรมหล่อ
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายมนเทียน กองแก้ว
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นายอำพล มูลเพ็ญ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายมนต์ชัย สุภชาติ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นายนิรัญ โคตรเพ็ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา


นางสาวชนาภา เวชพันธ์
พนักงานจ้างทั่วไป


นายสิรวัชญ์ โพธิ์จันทร์
พนักงานจ้างทั่วไป


นายนรินทร์ วงษ์พรม
พนักงานจ้างทั่วไป