อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 10

โครงการส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ และโครงการส่งเสริมปลูกพืชสมุนไพรประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ และโครงการส่งเสริมปลูกพืชสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ …………………………..   1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ และโครงการส่งเสริมปลูกพืชสมุนไพร   ประจำปีงบประมาณ 2562 2. หลักกา..... วันที่ 20 ก.ย. 62 (ดูู 10)

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาพิเษก วันที่ 17 กันยายน 2562 โดย นายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย เป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาพิเษก เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสภาบันพระมหากษั..... วันที่ 17 ก.ย. 62 (ดูู 3)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย   อำเภอหัวตะพาน   จังหวัดอำนาจเจริญ   1.  หลักการและเหตุผล                ยาเสพติดถือเป็น "ภัยคุกคามที่..... วันที่ 23 ส.ค. 62 (ดูู 17)

โครงการค่ายกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน

โครงการค่ายกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลสร้างถ่อน้อย ประจำปีงบประมาณ 2562 ………………………….…………………………………….. 1.        ชื่อโครงการ โครงการค่ายกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน อำเภอ..... วันที่ 16 ส.ค. 62 (ดูู 36)

โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบบรูณาการ ประจำปี 2562

โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบบรูณาการ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ ปี 2562 โดยฝึกอบรมให้ความรู้ และ รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดอก ณ ปัจจุบัน พร้อมทั้งจ..... วันที่ 13 ส.ค. 62 (ดูู 31)

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกป้องกันทุจริตคอรัปชั่น ขององคืการบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 องค์การบริการส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรม จริยธรรม และจิตสำนึกป้องกันทุจริต คอรัปชั่น เพื่อพัฒนาด้านคุณธรมจริยธรรม ให้กับคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้างในองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย... วันที่ 26 ก.ค. 62 (ดูู 24)

โครงการวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย

  โครงการวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย วันที่ 4 กรกฎาคม 2562         นำโดย นายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ได้ัจัดดกิจกรรมโครงการวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ในวันที่ 4 กรกฎาคม ของทุกปี ภายใต้กิจกรร..... วันที่ 4 ก.ค. 62 (ดูู 43)

โครงการรณรงค์ทำความสะอาดBig cleaning Day ประจำปี 2562

โครงการรณรงค์ทำความสะอาดBig cleaning Day ประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อยจัดกิจกรรมปฐมนิเทศจิตอาสาทำความดี/อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) เพื่อดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยและรณรงค์ทำความสะอาดรักษาสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางจังหวัดอำนาจเจริญ "เมืองปลอดขยะและจัดการสิ่งแวดล้อม..... วันที่ 1 ก.ค. 62 (ดูู 32)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพและบทบาทสตรีประจำปี 2562

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพและบทบาทสตรีประจำปี 2562 วันที่ 27 มิถุนายน 2562 การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน ก่อให้เกิดรายได้ และแก้ปัญหาการว่างงานของ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการเงิน   เป็นกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ และเป..... วันที่ 27 มิ.ย. 62 (ดูู 18)

โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ และ โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำ มิถุนายน 2562

โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ศาลาการเปรียญวัดสร้างถ่อนอก หมู่ที่ 1 ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ        ด้วยอำเภอหัวตะพานได้กำหนดออกให้บริการประชาชนตามโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม...เคลื..... วันที่ 21 มิ.ย. 62 (ดูู 11)

โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ

    โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 1.      หลักการและเหตุผล         ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550มาตรา 4“คนพิการ”ห..... วันที่ 22 พ.ค. 62 (ดูู 39)

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา “สร้างถ่อเกมส์ ครั้งที่ 6” ประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา “สร้างถ่อเกมส์ ครั้งที่ 6” ประจำปี  2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ************************* หลักการและเหตุผล              ในสภาพสังคมไทยยุคปัจจุบัน เป็นยุคที่มีคว..... วันที่ 10 พ.ค. 62 (ดูู 77)

โครงการจัดประชุมพหุภาคี(การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล)

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562             องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ได้ดำเนินการจัดโครงการจัดประชุมพหุภาคี(การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล) เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 ในการร่าวมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ..... วันที่ 3 พ.ค. 62 (ดูู 20)

โครงการจัดตั้งจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562

  โครงการจัดตั้งจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ …………………………………………………………………        1. ชื่อโครงการ โครงการจัดตั้งจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 อง..... วันที่ 17 เม.ย. 62 (ดูู 24)

โครงการสืบสานภููมิปัญญาพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สงอายุ ประจำปี 2562

โครงการสืบสานภูมิปัญญาพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย ประจำปี 2562 (กิจกรรมอบรมผู้สูงอายุ) องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ดาวน์โหลดโครงการ       ... วันที่ 10 เม.ย. 62 (ดูู 73)

โครงการจัดประชุมพหุภาคี (การประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน) ประจำปี พ.ศ. 2562

โครงการจัดประชุมพหุภาคี (การประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน) ประจำปี พ.ศ. 2562... วันที่ 22 มี.ค. 62 (ดูู 86)

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี …………………………………………………………………………..   หลักการและเหตุผล       &..... วันที่ 15 มี.ค. 62 (ดูู 78)

พิธีมอบวุฒิบัตร "บัณฑิตน้อย"

"บัณฑิตน้อย"กำลังใจแรกของการก้าวต่อไป.. วันที่ 14 มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย โดย นายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย เป็นประธานมอบวุฒิบัตร ให้กับเด็กปฐมวัยที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้เด็กๆได้เกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตนเอ..... วันที่ 14 มี.ค. 62 (ดูู 34)

โครงการสร้างถ่อน้อยบวชป่า ร่วมสืบชะตาป่าดงใหญ่ " ประจำปี 2562 ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) งานฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น (สนองพระราชดำริ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

 "โครงการสร้างถ่อน้อยบวชป่า ร่วมสืบชะตาป่าดงใหญ่ " ประจำปี 2562 ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) งานฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น (สนองพระราชดำริ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ได้จัดทำโครงการขึ้นเพื่อปลูกจิตสำนึกให้คนใน..... วันที่ 8 มี.ค. 62 (ดูู 56)

พิธีมอบเกียติบัตรแด่นักเรียนผู้สูงอายุตำบลสร้างถ่อน้อย รุ่นที่ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้าถ่อน้อย ได้ดำเนินการเปิดการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสร้างถ่อน้อย รุ่นที่2 ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุตำบลสร้างถ่อน้อย มีความรู้ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ทั้งด้านโภชนาการ การฟื้..... วันที่ 28 ก.พ. 62 (ดูู 40)