อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 17

พิธีเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.30 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 วันนี้ ( 28 กรกฎาคม 2564) พร้อมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ผู้บริหาร อบต.สร้า..... วันที่ 29 ก.ค. 64 (ดูู 193)

การจัดตั้งศูนย์ประสานการรับรายงานตัวของผู้เดินทางเข้าในเขตพื้นที่ตำบลสร้างถ่อน้อยและศูนย์กักกันตำบล (Locai Quarantine

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานการรับรายงานตัวของผู้เดินทางเข้าในเขตพื้นที่ตำบลสร้างถ่อน้อยและศูนย์กักกันตำบล (Locai Quarantine ณ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสร้างถ่อนอกโดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นสถานกักกันผู้ที่เดินทางข้ามจังหวัดในเขตพื..... วันที่ 23 ก.ค. 64 (ดูู 235)

โครงการจัดประชุมพหุภาคีโครงการจัดประชุมพหุภาคี (การประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน) ประจำปี พ.ศ. 2564

โครงการจัดประชุมพหุภาคี (การประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน) ประจำปี พ.ศ. 2564 ***********************     องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ได้จัดทำโครงจัดประชุมพหุภาคี  (การประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน) ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่และนำข้อมูล..... วันที่ 15 มี.ค. 64 (ดูู 147)

ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมจาก กอรมน.จังหวัดอำนาจเจริญ

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อยพร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ พ.อ.อัครพนธ์ มูลประดับ รองผอ.รมน.จังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)และรับฟังปัญหา เพื่อหาทา..... วันที่ 1 มี.ค. 64 (ดูู 208)

ประชุมเรื่องการบริหารความเสี่ยงควบคุมภายใน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย  ได้ดำเนินการประชุมพนักงานและเจ้าหน้าที่ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ในวันอังคาร ที่ 7  ธันวาคม  2562 เวลา 09.00 น.   ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย โดยมีรายละเอียดการหารือในวงงาน    ..... วันที่ 17 ก.พ. 64 (ดูู 150)

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564

      องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อยได้ดำเนินการประชุมสภาสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยแรก เพื่อพิจารณาในวงงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ... วันที่ 8 ก.พ. 64 (ดูู 120)

การประชุมประจำเดือนพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง

การประชุมประจำเดือนพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย... วันที่ 3 ก.พ. 64 (ดูู 184)

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ

ในวันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อนอ้ย พร้อมภาคีเครือข่ายตำบลสร้างถ่อนอ้ย เข้าร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันช..... วันที่ 5 ธ.ค. 63 (ดูู 148)

งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ได้เรียนเชิญภาคีเครือข่าย ภาคประชาชน ผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี ตัวแทนภูมิปัญญาชาวบ้าน เพื่อเข้าร่วมมีส่วนร่วมในการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ในโอกาสงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 "วันเพ็ญเดือนสิบสอง แสงจันทร์ส่องหนองสามขา นุ่งผ้าไทย ร่วมใจไปลอยกระทงที่หัวตะพาน"... วันที่ 2 พ.ย. 63 (ดูู 219)

โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์และป้องกันโรคติดต่อ ปี 2563

โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์และป้องกันโรคติดต่อ ปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ได้ดำเนินการจัดโครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์และป้องกันโรคติดต่อ ปี 2563 และการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 และการจัดทำหน้ากากอนามัย ในวันอังคาร ที่ 17 มีนาคม 2563 ณ ..... วันที่ 17 ต.ค. 63 (ดูู 328)

การอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำจังหวัดอำนาจเจริญ

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย โดยนายดาบชัย พิทักเทพสมบัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อยและเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.สร้างถ่อน้อย นำจิตอาสาตำบลตำบลสร้างถ่อน้อยเข้าร่วมอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำจังหวัดอำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ 25-30 ก.ย. 2563 ณ กองร้อยอาสารัก..... วันที่ 28 ก.ย. 63 (ดูู 324)

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกป้องกันทุจริตคอรัปชั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกป้องกันทุจริตคอรัปชั่น วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย และวัดบ้านสร้างถ่อ โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง นักศึกษาฝึกงาน เข้าร..... วันที่ 24 ก.ย. 63 (ดูู 202)

ร่วมลงนามฯ และกิจกรรม Kick off เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะ “อำนาจเจริญเมืองสะอาด” ในระดับอำเภอ

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย นำโดย นายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) โดยมีนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ นายก อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนชุมชนในพื้นที่อำเภอหัวตะพานเข้าร่วม..... วันที่ 20 มี.ค. 63 (ดูู 217)

กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 2563

วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2563 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ได้ร่วมทำกิจกรรม จัดทำเสวียนไม้ไผ่ สูง 100 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง ยาว 240 เซนติเมตร รอบต้นไม้เพื่อเก็บเศษใบไม้หรือเศษวัชพืชอื่นๆ เพื่อกักเก็บทำปุ๋ยอินทรีย์ ณ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ แอดมิน:งานปร..... วันที่ 18 มี.ค. 63 (ดูู 226)

โครงการที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้างทุกท่าน ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day โดยร่วมกันทำความสะอาดภายในสำนักงาน อบต.สร้างถ่อน้อย ฆ่าเชื้อเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 ในวันศุกร์ ที่ 13 มีนาคม 2563 ตามโครงการที่ทำงานน่าอย..... วันที่ 13 มี.ค. 63 (ดูู 265)

โครงการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และโครงการการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาศักยาภาพในการบริหารงานของผู้นำท้องถิ่น

วันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย โดย นายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภา ผู้นำชุมชนและภาคีเครือข่าย ตำบลสร้างถ่อน้อย ได้จัดทำโครงการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และโครงการการฝึกอบรม แล..... วันที่ 2 มี.ค. 63 (ดูู 728)

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย นำโดย นายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย คณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerane คนไทยไม..... วันที่ 25 ธ.ค. 62 (ดูู 644)

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพครอบครัว ปี 2563

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพครอบครัว ปี 2563 วันที่ 11-12 ธันวาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย นำโดยนายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย พร้อมคณะผู้บริหาร ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพครอบครัว ปี 2563 กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพและประกวดการออกกำลังกาย " ส..... วันที่ 12 ธ.ค. 62 (ดูู 311)

งานประเพณีลอยกระทง 2562

วันที่ 11 พฤษจิกายน 2562 นำโดยนายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน และพนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย เข้าร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 " ใส่ผ้าถุง นุ่งโสร่ง ลอยกระทง ที่หนองสามขา"... วันที่ 11 พ.ย. 62 (ดูู 548)

โครงการส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ และโครงการส่งเสริมปลูกพืชสมุนไพรประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ และโครงการส่งเสริมปลูกพืชสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ …………………………..   1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ และโครงการส่งเสริมปลูกพืชสมุนไพร   ประจำปีงบประมาณ 2562 2. หลักกา..... วันที่ 20 ก.ย. 62 (ดูู 3452)