อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 5

โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์และป้องกันโรคติดต่อ ปี 2563

โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์และป้องกันโรคติดต่อ ปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ได้ดำเนินการจัดโครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์และป้องกันโรคติดต่อ ปี 2563 และการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 และการจัดทำหน้ากากอนามัย ในวันอังคาร ที่ 17 มีนาคม 2563 ณ ..... วันที่ 17 ต.ค. 63 (ดูู 85)

การอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำจังหวัดอำนาจเจริญ

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย โดยนายดาบชัย พิทักเทพสมบัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อยและเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.สร้างถ่อน้อย นำจิตอาสาตำบลตำบลสร้างถ่อน้อยเข้าร่วมอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำจังหวัดอำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ 25-30 ก.ย. 2563 ณ กองร้อยอาสารัก..... วันที่ 28 ก.ย. 63 (ดูู 78)

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกป้องกันทุจริตคอรัปชั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกป้องกันทุจริตคอรัปชั่น วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย และวัดบ้านสร้างถ่อ โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง นักศึกษาฝึกงาน เข้าร..... วันที่ 24 ก.ย. 63 (ดูู 26)

ร่วมลงนามฯ และกิจกรรม Kick off เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะ “อำนาจเจริญเมืองสะอาด” ในระดับอำเภอ

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย นำโดย นายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) โดยมีนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ นายก อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนชุมชนในพื้นที่อำเภอหัวตะพานเข้าร่วม..... วันที่ 20 มี.ค. 63 (ดูู 23)

กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 2563

วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2563 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ได้ร่วมทำกิจกรรม จัดทำเสวียนไม้ไผ่ สูง 100 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง ยาว 240 เซนติเมตร รอบต้นไม้เพื่อเก็บเศษใบไม้หรือเศษวัชพืชอื่นๆ เพื่อกักเก็บทำปุ๋ยอินทรีย์ ณ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ แอดมิน:งานปร..... วันที่ 18 มี.ค. 63 (ดูู 28)

โครงการที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้างทุกท่าน ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day โดยร่วมกันทำความสะอาดภายในสำนักงาน อบต.สร้างถ่อน้อย ฆ่าเชื้อเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 ในวันศุกร์ ที่ 13 มีนาคม 2563 ตามโครงการที่ทำงานน่าอย..... วันที่ 13 มี.ค. 63 (ดูู 69)

โครงการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และโครงการการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาศักยาภาพในการบริหารงานของผู้นำท้องถิ่น

วันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย โดย นายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภา ผู้นำชุมชนและภาคีเครือข่าย ตำบลสร้างถ่อน้อย ได้จัดทำโครงการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และโครงการการฝึกอบรม แล..... วันที่ 2 มี.ค. 63 (ดูู 390)

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย นำโดย นายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย คณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerane คนไทยไม..... วันที่ 25 ธ.ค. 62 (ดูู 401)

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพครอบครัว ปี 2563

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพครอบครัว ปี 2563 วันที่ 11-12 ธันวาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย นำโดยนายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย พร้อมคณะผู้บริหาร ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพครอบครัว ปี 2563 กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพและประกวดการออกกำลังกาย " ส..... วันที่ 12 ธ.ค. 62 (ดูู 20)

งานประเพณีลอยกระทง 2562

วันที่ 11 พฤษจิกายน 2562 นำโดยนายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน และพนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย เข้าร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 " ใส่ผ้าถุง นุ่งโสร่ง ลอยกระทง ที่หนองสามขา"... วันที่ 11 พ.ย. 62 (ดูู 209)

โครงการส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ และโครงการส่งเสริมปลูกพืชสมุนไพรประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ และโครงการส่งเสริมปลูกพืชสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ …………………………..   1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ และโครงการส่งเสริมปลูกพืชสมุนไพร   ประจำปีงบประมาณ 2562 2. หลักกา..... วันที่ 20 ก.ย. 62 (ดูู 1240)

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาพิเษก วันที่ 17 กันยายน 2562 โดย นายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย เป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาพิเษก เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสภาบันพระมหากษั..... วันที่ 17 ก.ย. 62 (ดูู 709)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย   อำเภอหัวตะพาน   จังหวัดอำนาจเจริญ   1.  หลักการและเหตุผล                ยาเสพติดถือเป็น "ภัยคุกคามที่..... วันที่ 23 ส.ค. 62 (ดูู 4625)

โครงการค่ายกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน

โครงการค่ายกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลสร้างถ่อน้อย ประจำปีงบประมาณ 2562 ………………………….…………………………………….. 1.        ชื่อโครงการ โครงการค่ายกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน อำเภอ..... วันที่ 16 ส.ค. 62 (ดูู 2093)

โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบบรูณาการ ประจำปี 2562

โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบบรูณาการ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ ปี 2562 โดยฝึกอบรมให้ความรู้ และ รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดอก ณ ปัจจุบัน พร้อมทั้งจ..... วันที่ 13 ส.ค. 62 (ดูู 302)

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกป้องกันทุจริตคอรัปชั่น ขององคืการบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 องค์การบริการส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรม จริยธรรม และจิตสำนึกป้องกันทุจริต คอรัปชั่น เพื่อพัฒนาด้านคุณธรมจริยธรรม ให้กับคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้างในองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย... วันที่ 26 ก.ค. 62 (ดูู 246)

โครงการวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย

  โครงการวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย วันที่ 4 กรกฎาคม 2562         นำโดย นายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ได้ัจัดดกิจกรรมโครงการวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ในวันที่ 4 กรกฎาคม ของทุกปี ภายใต้กิจกรร..... วันที่ 4 ก.ค. 62 (ดูู 341)

โครงการรณรงค์ทำความสะอาดBig cleaning Day ประจำปี 2562

โครงการรณรงค์ทำความสะอาดBig cleaning Day ประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อยจัดกิจกรรมปฐมนิเทศจิตอาสาทำความดี/อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) เพื่อดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยและรณรงค์ทำความสะอาดรักษาสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางจังหวัดอำนาจเจริญ "เมืองปลอดขยะและจัดการสิ่งแวดล้อม..... วันที่ 1 ก.ค. 62 (ดูู 262)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพและบทบาทสตรีประจำปี 2562

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพและบทบาทสตรีประจำปี 2562 วันที่ 27 มิถุนายน 2562 การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน ก่อให้เกิดรายได้ และแก้ปัญหาการว่างงานของ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการเงิน   เป็นกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ และเป..... วันที่ 27 มิ.ย. 62 (ดูู 183)

โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ และ โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำ มิถุนายน 2562

โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ศาลาการเปรียญวัดสร้างถ่อนอก หมู่ที่ 1 ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ        ด้วยอำเภอหัวตะพานได้กำหนดออกให้บริการประชาชนตามโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม...เคลื..... วันที่ 21 มิ.ย. 62 (ดูู 234)