คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์


ออนไลน์ : 12


คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2560  ดาวน์โหลด dookdik
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2561  ดาวน์โหลด dookdik
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2562  ดาวน์โหลด dookdik
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2563  ดาวน์โหลด  dookdik

คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2564  ดาวน์โหลด dookdik

แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ดาวน์โหลด dookdik
คำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ดาวน์โหลด dookdik
View : 592