คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์


ออนไลน์ : 7


คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2560  ดาวน์โหลด dookdik
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2561  ดาวน์โหลด dookdik
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2562  ดาวน์โหลด dookdik
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ดาวน์โหลด dookdik
คำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ดาวน์โหลด dookdik
View : 207