เอกสารเผยแพร่


ออนไลน์ : 9

เอกสารเผยแพร่ วันที่ โหลด
แผ่นพับการจัดเก็บที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562   2 ต.ค. 62 66
full page photo   19 ก.ค. 62 62
การลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น   5 มี.ค. 62 119
แผ่นพับการทำยาหม่อง อบต.สร้างถ่อน้อย   4 มี.ค. 62 447
แผนพับข้อมูลตำบลสร้างถ่อน้อย   4 มี.ค. 62 100
แผ่นพับต่อต้านคอรัปชั่น อบต.สร้างถ่อน้อย   4 มี.ค. 62 79
แผนพับแยกขยะ อบต.สร้างถ่อน้อย   4 มี.ค. 62 86
แนวทางการลงโทษทางวินัยของข้าราชการ   4 มี.ค. 62 124
อำนาจหน้าที่ของ อบต.สร้างถ่อน้อย   4 มี.ค. 62 74
แผ่นพับการสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล   1 มี.ค. 62 90
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร   1 มี.ค. 62 152
แผ่นพับการดูแลผู้สูงอายุ 2561   1 พ.ย. 61 62
แผ่นพับการดูแลผู้พิการ 2561   15 มิ.ย. 61 84