เอกสารเผยแพร่


ออนไลน์ : 6

เอกสารเผยแพร่ วันที่ โหลด
แผ่นพับการจัดเก็บที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562   2 ต.ค. 62 10
full page photo   19 ก.ค. 62 14
การลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น   5 มี.ค. 62 32
แผ่นพับการทำยาหม่อง อบต.สร้างถ่อน้อย   4 มี.ค. 62 59
แผนพับข้อมูลตำบลสร้างถ่อน้อย   4 มี.ค. 62 37
แผ่นพับต่อต้านคอรัปชั่น อบต.สร้างถ่อน้อย   4 มี.ค. 62 37
แผนพับแยกขยะ อบต.สร้างถ่อน้อย   4 มี.ค. 62 33
แนวทางการลงโทษทางวินัยของข้าราชการ   4 มี.ค. 62 71
อำนาจหน้าที่ของ อบต.สร้างถ่อน้อย   4 มี.ค. 62 34
แผ่นพับการสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล   1 มี.ค. 62 45
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร   1 มี.ค. 62 33
แผ่นพับการดูแลผู้สูงอายุ 2561   1 พ.ย. 61 17
แผ่นพับการดูแลผู้พิการ 2561   15 มิ.ย. 61 18