เอกสารเผยแพร่


ออนไลน์ : 5

เอกสารเผยแพร่ วันที่ โหลด
แผ่นพับการจัดเก็บที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562   2 ต.ค. 62 92
full page photo   19 ก.ค. 62 82
การลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น   5 มี.ค. 62 200
แผ่นพับการทำยาหม่อง อบต.สร้างถ่อน้อย   4 มี.ค. 62 699
แผนพับข้อมูลตำบลสร้างถ่อน้อย   4 มี.ค. 62 168
แผ่นพับต่อต้านคอรัปชั่น อบต.สร้างถ่อน้อย   4 มี.ค. 62 99
แผนพับแยกขยะ อบต.สร้างถ่อน้อย   4 มี.ค. 62 104
แนวทางการลงโทษทางวินัยของข้าราชการ   4 มี.ค. 62 217
อำนาจหน้าที่ของ อบต.สร้างถ่อน้อย   4 มี.ค. 62 99
แผ่นพับการสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล   1 มี.ค. 62 117
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร   1 มี.ค. 62 196
แผ่นพับการดูแลผู้สูงอายุ 2561   1 พ.ย. 61 82
แผ่นพับการดูแลผู้พิการ 2561   15 มิ.ย. 61 155