เอกสารเผยแพร่


ออนไลน์ : 6

เอกสารเผยแพร่ วันที่ โหลด
แผ่นพับการจัดเก็บที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562   2 ต.ค. 62 22
full page photo   19 ก.ค. 62 21
การลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น   5 มี.ค. 62 40
แผ่นพับการทำยาหม่อง อบต.สร้างถ่อน้อย   4 มี.ค. 62 72
แผนพับข้อมูลตำบลสร้างถ่อน้อย   4 มี.ค. 62 45
แผ่นพับต่อต้านคอรัปชั่น อบต.สร้างถ่อน้อย   4 มี.ค. 62 43
แผนพับแยกขยะ อบต.สร้างถ่อน้อย   4 มี.ค. 62 41
แนวทางการลงโทษทางวินัยของข้าราชการ   4 มี.ค. 62 77
อำนาจหน้าที่ของ อบต.สร้างถ่อน้อย   4 มี.ค. 62 38
แผ่นพับการสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล   1 มี.ค. 62 52
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร   1 มี.ค. 62 39
แผ่นพับการดูแลผู้สูงอายุ 2561   1 พ.ย. 61 24
แผ่นพับการดูแลผู้พิการ 2561   15 มิ.ย. 61 26