กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรม


ออนไลน์ : 27

หัวข้อ :: กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรม


นายภาณุวัฒน์ โสคำภา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางวิไลวรรณ ลุนพรม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางสาวนิตยา ทุมเพ็ญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางเยาวดี ไชยงาม
ครูชำนาญการ


ว่าง
ครูชำนาญการ


นางสาวสุปรีญา รักสนุก
ครูชำนาญการ


นางนพมาศ สมานพงษ์
ครู


นางมลิวัลย์ ชูศรี
ครู


นางเยาวดี โคตรเสนา
ครู


นางวิไร สุภชาติ
ครู


นางสาวจิราวรรณ วิริยะพันธ์
ครู


นางสาวชลดา มีชาติ
ผู้ดูแลเด็ก


นางชนิภรณ์ วงษ์ทอง
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวนัชชวนัน แสงชาติ
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวศิริพร พิกุลทอง
ผู้ดูแลเด็ก


นางสถาพร บุญเพ็ง
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวฉัตรณภา อุดมลาภ
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวธาราภรณ์ รักษาคุณ
ผู้ดูแลเด็ก