สำนักงานปลัด


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด


นายสฤษดิ์ ขุมทอง
หัวหน้าสำนักปลัด


นางจริยา พรมหล่อ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวฐิติพร อุดมลาภ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายสมชาย ต้นเชื้อ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


ว่าง
นิติกร (ปก./ชก.)


ว่าง
นักวิชาการเกษตร (ปก./ชก.)


นางสาวอณัฐชาฎา บุดดีวงศ์
นักประชาสัมพันธ์ปฎิบัติการ


จ.อ.จิระวัฒน์ บุตรวัง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน - ชำนาญงาน


นางสาวพัชนีย์ มูลเพ็ญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาววิไลวรรณ สมบูรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นายกรกิต ภูมิโสม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร


นายพิเชษฐ์ วงษาสิงห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางกีรติกุล ธรรมสาร
พนักงานจ้างทั่วไป


นายโสภา นวะพิฒ
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวรุ่งรัตน์ สายสุด
พนักงานจ้างทั่วไป


นายปรินทร คำสัตย์
พนักงานจ้างทั่วไป


นายนพดล ภักดียุทธ
พนักงานจ้างทั่วไป


นายชัยวัฒน์ ไชยจันทร์
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวพัชรินทร์ มูลเพ็ญ
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวกนิษฐา ภาณะรมย์
พนักงานจ้างทั่วไป


นายธีรชัย วงษ์พรม
พนักงานจ้างทั่วไป