แผนพัฒนาท้องถิ่น


ออนไลน์ : 10

  
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 2561 -2564
 


ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557-2559)

ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ 4 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 

               1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

               2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (ผ.07)

 

               3. บัญชีโครงการพัฒนา 
                     - แบบ ผ.01 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย


                     - แบบ ผ.02 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)สำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                           ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

                    - แบบ ผ.03 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)สำหรับประสานโครงการพัฒนา
                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

                 - แบบ ผ.05 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)สำหรับประสานโครงการพัฒนา
                       จังหวัดอำนาจเจริญ


                
- แบบ ผ.08 บัญชีครุภัณฑ์  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผล

 

 


แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2665
 
View : 1135